VYHLÁŠKA DĚKANA Č. 20/2023 - PODMÍNKY A PRŮBĚH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO NAVAZUJÍCÍHO MAGISTERSKÉHO STUDIA  V ČESKÉM JAZYCE NA HUDEBNÍ A TANEČNÍ FAKULTĚ AMU V PRAZE

Čl. 1 Úvodní ustanovení

V souladu s čl. 18 a 19 Statutu Akademie múzických umění v Praze vyhlašuje děkan Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze (dále HAMU) níže uvedená pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu do navazujícího magisterského studijního programu v prezenční formě v českém jazyce v akademickém roce 2024/2025. 


Čl. 2 Nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů do studijních programů
a specializací HAMU pro akad. rok 2024/2025 (směrné číslo)

Hudební umění:

studijní program Skladba:   4 uchazeči
studijní program Dirigování   3 uchazeči
studijní program Zpěv a operní režie specializace Zpěv  8 uchazečů
  specializace Operní režie  neotvírá se
studijní program Klávesové nástroje specializace Cembalo  2 uchazeči
  specializace Klavír  7 uchazečů
  specializace Varhany  2 uchazeči
studijní program Strunné nástroje specializace Harfa  1 uchazeč
  specializace Housle  8 uchazečů
  specializace Kontrabas  2 uchazeči
  specializace Kytara  1 uchazeč
  specializace Viola  3 uchazeči
  specializace Violoncello  3 uchazeči
studijní program Dechové nástroje specializace Fagot  3 uchazeči
  specializace Flétna  3 uchazeči
  specializace Hoboj  3 uchazeči
  specializace Klarinet  3 uchazeči
  specializace Lesní roh  3 uchazeči
  specializace Pozoun  3 uchazeči
  specializace Trubka  3 uchazeči
  specializace Tuba  2 uchazeči
studijní program Bicí nástroje   2 uchazeči
studijní program Jazzová hudba   6 uchazečů
studijní program Zvuková tvorba a hudební režie specializace Zvuková tvorba  4 uchazeči
  specializace Hudební režie  2 uchazeči
studijní program Hudební teorie specializace Hudební teorie  2 uchazeči
  specializace Hudebně-vydavatelská činnost  neotvírá se
studijní program Hudební produkce   8 uchazečů
studijní program Komorní hra   9 uchazečů
     
Taneční umění    
studijní program Choreografie specializace Choreografie a režie  2 uchazeči
  specializace Taneční produkce a organizace 3 uchazeči
studijní program Pedagogika tance specializace Klasický tanec  3 uchazeči
  specializace Lidový tanec  2 uchazeči
  specializace Moderní a současný tanec  3 uchazeči
studijní program Taneční věda   2 uchazeči
studijní program Nonverbální divadlo   6 uchazečů

 


Čl. 3 Průběh přijímacího řízení

•    Termín přijímacích zkoušek: 10. 6. – 21. 6. 2024
•    Uzávěrka přihlášek: 15. 4. 2024
•    Správní poplatek: 931,- Kč (devět set třicet jedna korun českých), poplatek uhradit prostřednictvím platební karty nebo formou bankovního převodu na bankovní účet HAMU                      č. 19-5373180297/0100, v. s. 64911, spec. s. = kód přihlášky. Každý uchazeč je povinen zaplatit poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením kdykoliv v době od okamžiku podání přihlášky ke studiu, nejpozději však do dne 15. 4. 2024. Neuhradí-li uchazeč ve stanoveném termínu a určenou formou poplatek, přijímací řízení bude zastaveno. 
•    Uchazečům se uhrazený poplatek za úkony spojené s přijímacím řízení nevrací (viz Statut AMU, čl. 20, odst. 2).
•    Uchazeči podávají pravdivě a úplně vyplněné přihlášky pouze elektronicky v aplikaci https://prihlaska.amu.cz/apps/kos/prihlaska/, v případě řádného neuzavření přihlášky v systému nebo podání jiným způsobem, bude přihláška považována za neplatnou a přijímací řízení bude zastaveno.
•    Povinné přílohy pouze v listinné formě, jejichž výčet je uveden v příloze této vyhlášky, uchazeč zašle poštou na adresu: Studijní odd. HAMU, Malostranské nám. 13, 118 00 Praha 1, nebo ji osobně donese do podatelny AMU, Malostranské nám. 12/259, 118 00 Praha 1, otevírací doba viz https://www.amu.cz/cs/vse-o-amu/kontakt/  
•    Termín pro podání přihlášky včetně povinných příloh je 15. 4. 2024.
•    Webová aplikace studijního systému AMU „Přihláška" je otevřena od 15. března do 15. dubna 2024.
•    Další informace viz.: Magisterské studium | HAMU


Čl. 4 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu

•    Každá katedra a sekce stanovuje konkrétní termíny, ve kterých přijímací řízení bude probíhat. Pozvánky s dalšími informacemi budou uchazečům zaslány referenty příslušných kateder na           e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce uchazeče ke studiu nejpozději 10 pracovních dní před konáním přijímací zkoušky.
•    Uchazeč je povinen elektronickou cestou potvrdit přijetí pozvánky.
•    Uchazeč je povinen se před přijímací zkouškou osobně registrovat na studijním oddělení HAMU dle pokynů v pozvánce.
•    V případě, že katedra vyžaduje pro uskutečnění 1. kola další materiály, např. videozáznamy, partitury, nahrávky, elektronické záznamy, odkazy na internetové úložiště, event. nosiče CD/DVD, je uchazeč povinen tyto materiály zaslat přímo na příslušnou katedru, přesné pokyny viz podmínky přijímacích zkoušek do jednotlivých studijních programů/specializací Magisterské studium | HAMU. Nedodání požadovaných materiálů do termínu shodného s uzávěrou pro podání přihlášek bude považováno za nesplnění podmínek přijímacího řízení 1. kola a bude rozhodnuto o nepřijetí ke studiu.
•    Magisterské studium je akreditováno jako dvouleté navazující na předchozí úspěšně ukončené bakalářské studium téhož nebo příbuzného studijního programu/specializace. Příbuznost ukončeného bakalářského studijního programu/specializace spočívá zejména ve shodě či podobnosti obsahového zaměření daného programu/specializace. 
•    Podmínkou pro přijetí ke studiu navazujícího magisterského programu nebo specializace za předpokladu splnění podmínek pro návaznost studia je úspěšné vykonání přijímacích zkoušek a splnění všech stanovených podmínek přijímacího řízení. 
•    Veškeré podmínky pro splnění stanovených kritérií a určení minimální a maximální výše bodového hodnocení zkoušky pro přijímací řízení v jednotlivých programech/ specializacích jsou zveřejněny na webu HAMU viz Magisterské studium | HAMU
•    Konečné splnění bodového hodnocení a určení pořadí uchazečů stanoví dle Studijního a zkušebního řádu AMU přijímací komise většinou hlasů přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy přijímací komise. Předseda přijímací komise může v případě rovnosti hlasů na místě konečného pořadí rozhodujícím o přijetí a nepřijetí z důvodu určeného maximálního počtu přijímaných uchazečů navrhnout ve zcela umělecky výjimečném případě přijetí uchazečů se shodným bodovým hodnocením.

Čl. 5 Náhradní termíny přijímacích zkoušek

Náhradní termín přijímacího řízení není stanoven. Pokud se uchazeč nemůže dostavit k přijímací zkoušce v řádném termínu ze zdravotních důvodů a nejpozději do 3 dnů ode dne konání přijímací zkoušky předloží lékařské potvrzení, posoudí děkan omluvu a ve zcela výjimečných a odůvodněných případech může stanovit, na návrh příslušné katedry a po dohodě s příslušnou přijímací komisí, náhradní termín pro vykonání přijímací zkoušky.

Čl. 6 Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

Do třiceti dnů od ověření podmínek vydá děkan rozhodnutí. Po oznámení rozhodnutí či usnesení má uchazeč právo nahlédnout do spisu, a to vždy na základě předchozí domluvy se studijním oddělením HAMU. Studijní oddělení pak vyhotoví o průběhu nahlížení do spisu protokol.

Čl. 7 Specifické podmínky pro přijetí cizinců do studijních programů uskutečňovaných
v českém jazyce

Přijímací řízení probíhá v českém jazyce. Pro uchazeče ze zahraničí je podmínkou přijetí do studia uskutečňovaného v českém jazyce doložení znalosti českého jazyka podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky – CEFR (výjimkou jsou uchazeči – občané Slovenské republiky, u kterých certifikát nevyžadujeme). U studijních programů Skladba, Hudební produkce, Hudební teorie a Taneční věda je požadována znalost českého jazyka podle CEFR na úrovni B2, u ostatních studijních programů je požadována znalost českého jazyka podle CEFR na úrovni B1. Uchazeč je povinen tuto znalost v průběhu přijímacího řízení doložit. 
Požadovaným dokladem je buď:
a) úřední certifikát akreditované instituce v České republice (seznam akreditovaných institucí na webových stránkách Centra jazykové přípravy AMU, zejm. absolvováním zkoušky odpovídající úrovně složené na Univerzitě Karlově (Ústav jazykové a odborné přípravy), Masarykově univerzitě (Kabinet češtiny pro cizince), posuzuje Centrum jazykové přípravy AMU, nebo
b) potvrzení o složení maturitní zkoušky z českého jazyka v ČR, či o absolvování jiného vysokoškolského studijního programu akreditovaného v českém jazyce, nebo
c) potvrzení o vykonání zpoplatněné jazykové zkoušky v Centru jazykové přípravy AMU. Termín zkoušky bude každému uchazeči upřesněn studijním oddělením HAMU. 
Bez splnění této podmínky nemůže být uchazeči vydáno rozhodnutí o přijetí do studia.

Čl. 8 Závěrečná ustanovení

•    Tato vyhláška byla projednána a schválena Akademickým senátem HAMU dne 6. 12. 2023. 
•    Nedílnou součástí této vyhlášky je její příloha.
•    Vyhláška nabývá účinnosti dnem zveřejnění na webových stránkách a úřední desce HAMU.

V Praze dne 7. 12. 2023

prof. Ivan Klánský
děkan Hudební a taneční fakulty AMU
Akademie múzických umění v Praze

 

---------

Povinné přílohy k přihlášce do navazujícího magisterského studia ak. roku 2024/2025

Uchazeči o studium kompletně vyplní elektronickou přihlášku, kterou odešlou do studijního systému fakulty (KOS) a povinné přílohy v listinné podobě zašlou poštou nebo osobně donesou do podatelny AMU do 15. dubna 2024.

Povinné přílohy pro uchazeče z HAMU:
- vzhledem k tomu, že jsou všechny níže uvedené povinné přílohy v evidenci studijního odd. HAMU, není třeba k přihlášce tyto přílohy přikládat.

Povinné přílohy pro uchazeče z jiných vysokých škol než HAMU:

1. úředně ověřený doklad o ukončení bakalářského studia (diplom a dodatek diplomu), nebo 
2. na zvláštní příloze nebo přímo na vytištěné přihlášce ke studiu na HAMU potvrzení studijního odd. vysoké školy o studiu posledního ročníku bakalářského studia příslušné vysoké školy
3. profesní životopis
4. u studijního programu Zpěv a operní režie, specializace Zpěv nejvíce 30 dní staré lékařské potvrzení foniatra
5. lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu u studijních programů Pedagogika tance, Choreografie a Nonverbální divadlo, nejvíce 30 dní staré
V případě navržení na přijetí uchazeč obratem dodá úředně ověřený doklad o ukončení bakalářského studia (diplom a dodatek diplomu) na studijní oddělení HAMU. Bez splnění této podmínky nemůže být uchazeči vydáno rozhodnutí o přijetí ke studiu.

Další povinné přílohy k přihlášce v případě, že uchazeč absolvoval předchozí vzdělání na zahraniční vysoké škole v bakalářském programu:

Uchazeč je povinen k přihlášce přiložit jeden z níže uvedených dokladů: 
a) doklad o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení bakalářského vzdělání v České republice (tzv. nostrifikace) nebo
b) zahraniční doklad o zahraničním bakalářského vzdělání, je-li v České republice podle jejích mezinárodních závazků automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu (bakalářský diplom a dodatek k diplomu ze Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska) nebo
c) zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který byl získán absolvováním studia v bakalářském vysokoškolském vzdělávacím programu na zahraniční vysoké škole působící podle právních předpisů cizího státu a který v daném cizím státě opravňuje jeho držitele k přístupu ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu nebo v magisterském studijním programu, který nenavazuje na bakalářský studijní program, který AMU sama posoudí. Informace o způsobu prokázání splnění podmínek dosažení předchozího vzdělání absolventů vysokých škol viz https://www.amu.cz/cs/studium/nostrifikace/ . Tento úkon je zpoplatněn, organizačně zajišťuje studijní oddělení HAMU. 

Nepovinné přílohy:
a) programový list, tj. přehled dosavadní činnosti včetně dosud nastudovaných významných skladeb nebo tvůrčích prací 
b) motivační dopis

Poskytnuté dokumenty se nevracejí. Veškeré dokumenty jsou vyžadovány v českém jazyce event. přeložené do češtiny (lze i ve slovenštině).
 

14. prosince 2023