VYHLÁŠKA DĚKANA Č. 22/2023 - PODMÍNKY A PRŮBĚH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO DOKTORSKÉHO STUDIA V ČESKÉM JAZYCE NA HUDEBNÍ A TANEČNÍ FAKULTĚ AMU V PRAZE

Čl. 1 Úvodní ustanovení


V souladu s čl. 18 a 19 Statutu Akademie múzických umění v Praze vyhlašuje děkan Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze (dále HAMU) níže uvedená pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu do doktorského studijního programu v českém jazyce v akademickém roce 2024/2025.


Čl. 2 Nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů do doktorských studijních programů HAMU pro akad. rok 2024/2025 (směrné číslo)

Studijní program Interpretace a teorie interpretace:     6 uchazečů programu
v profilacích: Dirigování, Flétna, Hoboj, Klarinet, Fagot, Lesní roh, Trubka, Pozoun, Tuba, Zpěv, Klavír, Varhany, Cembalo, Housle, Viola, Violoncello, Kontrabas, Harfa, Kytara, Bicí nástroje, Jazzová hudba 
Studijní program Skladba a teorie skladby:    2 uchazeči programu
Studijní program Zvuková tvorba a hudební režie:        2 uchazeči programu
    v profilacích: Zvuková tvorba, Hudební režie 
Studijní program Hudební produkce:    2 uchazeči programu
Studijní program Taneční umění a nonverbální divadlo:    4 uchazeči programu
    v profilacích: Pedagogika tance, Choreografie, Taneční věda, Nonverbální divadlo


Čl. 3 Průběh přijímacího řízení

•    Termín přijímacích zkoušek: 10. 6. až 21. 6. 2024
•    Uzávěrka přihlášek: 15. 4. 2024
•    Správní poplatek: 931- Kč, Kč (devět set třicet jedna korun českých), poplatek uhradit prostřednictvím platební karty nebo formou převodu na bankovní účet AMU č. 19-5373180297/0100, v. s. 64911, spec. s. = kód přihlášky. Každý uchazeč je povinen zaplatit poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením do termínu podání přihlášky ke studiu, nejpozději však do dne uzávěrky přihlášek. Neuhradí-li uchazeč ve stanoveném termínu a určenou formou poplatek, přijímací řízení bude zastaveno.
•    Uchazečům se uhrazený poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením nevrací (viz. Statut AMU, čl. 20, odst. 2).
•    Uchazeči podávají pravdivě a úplně vyplněné přihlášky pouze elektronicky v aplikaci https://prihlaska.amu.cz/apps/kos/prihlaska/, v případě řádného neuzavření přihlášky v systému nebo podání jiným způsobem, bude přihláška považována za neplatnou a přijímací řízení bude zastaveno.
•    Povinné přílohy pouze v listinné formě, jejichž výčet je uveden v příloze této vyhlášky, uchazeč zašle poštou na adresu: Studijní odd. HAMU, Malostranské nám. 13, 118 00 Praha 1, nebo ji osobně donese do podatelny AMU, Malostranské nám. 12/259, 118 00 Praha 1, otevírací doba viz https://www.amu.cz/cs/vse-o-amu/kontakt/  
•    Další informace viz https://www.hamu.cz/cs/studium/prijimaci-rizeni/doktorske-studium/
•    Webová aplikace studijního systému AMU „Přihláška" je otevřena od 15. 3. do 15. 4. 2024.

Čl. 4 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu

•    Každá oborová rada stanovuje konkrétní termíny, ve kterých přijímací řízení bude probíhat. Pozvánky a informace o konání přijímacích zkoušek, včetně konkrétního data jednotlivých kol, zašle referentka oborové rady výhradně elektronicky na emailovou adresu uvedenou v přihlášce nejpozději 10 pracovních dní před termínem konání přijímací zkoušky. 
•    Uchazeč je povinen elektronickou cestou potvrdit přijetí pozvánky.
•    Uchazeč je povinen se před přijímací zkouškou registrovat na studijním oddělení HAMU dle pokynů v pozvánce.
•    V případě, že oborová rada vyžaduje pro uskutečnění přijímacího řízení další materiály, např. videozáznamy, partitury, nahrávky, elektronické záznamy, odkazy na internetové úložiště, event. nosiče CD/DVD, je uchazeč povinen tyto materiály zaslat přímo na příslušnou katedru, přesné pokyny viz podmínky přijímacích zkoušek do jednotlivých studijních programů/profilací https://www.hamu.cz/cs/studium/prijimaci-rizeni/doktorske-studium/. Nedodání požadovaných materiálů do termínu shodného s uzávěrou pro podání přihlášek bude považováno za nesplnění podmínek přijímacího řízení 1. kola a bude rozhodnuto o nepřijetí ke studiu.
•    Podmínkou přijetí ke studiu doktorského studijního programu je řádné ukončení studia v magisterském studijním programu, získání akademického titulu, úspěšné vykonání přijímacích zkoušek a splnění všech stanovených podmínek přijímacího řízení.
•    Veškeré podmínky pro splnění stanovených kritérií a určení minimální a maximální výše bodového hodnocení zkoušky pro přijímací řízení v jednotlivých programech/profilacích jsou zveřejněny, viz https://www.hamu.cz/cs/studium/prijimaci-rizeni/doktorske-studium/.
•    Konečné splnění bodového hodnocení a určení pořadí uchazečů stanoví dle Studijního a zkušebního řádu AMU přijímací komise většinou hlasů přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy přijímací komise. Předseda přijímací komise může v případě rovnosti hlasů na místě konečného pořadí rozhodujícím o přijetí a nepřijetí z důvodu určeného maximálního počtu přijímaných uchazečů děkanovi navrhnout ve zcela umělecky výjimečném případě přijetí uchazečů se shodným bodovým hodnocením.

    Čl. 5 Náhradní termíny přijímacích zkoušek

Náhradní termín přijímacího řízení není stanoven. Pokud se uchazeč nemůže dostavit k přijímací zkoušce v řádném termínu ze zdravotních důvodů a nejpozději do 3 dnů ode dne konání přijímací zkoušky předloží lékařské potvrzení, posoudí děkan omluvu a ve zcela výjimečných a odůvodněných případech může stanovit, na návrh příslušné oborové rady, náhradní termín pro vykonání přijímací zkoušky. 

Čl. 6 Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

Do třiceti dnů od ověření podmínek vydá děkan rozhodnutí. Po oznámení rozhodnutí či usnesení má uchazeč právo nahlédnout do spisu, a to vždy na základě předchozí domluvy se studijním oddělením HAMU. Studijní oddělení pak vyhotoví o průběhu nahlížení do spisu protokol.

Čl. 7 Specifické podmínky pro přijetí cizinců do studijních programů 
uskutečňovaných v českém jazyce

Přijímací řízení probíhá v českém jazyce. Pro uchazeče ze zahraničí je podmínkou přijetí do studia uskutečňovaného v českém jazyce doložení znalosti českého jazyka podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky – CEFR (výjimkou jsou uchazeči – občané Slovenské republiky, u kterých certifikát nevyžadujeme). Požadována znalost českého jazyka podle CEFR je na úrovni B2. Uchazeč je povinen tuto znalost v průběhu přijímacího řízení doložit. 
Požadovaným dokladem je buď:
a) úřední certifikát akreditované instituce (seznam akreditovaných institucí na webových stránkách Centra jazykové přípravy AMU, zejm. absolvováním zkoušky odpovídající úrovně složené na Univerzitě Karlově (Ústav jazykové a odborné přípravy), Masarykově univerzitě (Kabinet češtiny pro cizince), posuzuje Centrum jazykové přípravy AMU, nebo
b) potvrzení o složení maturitní zkoušky z českého jazyka v ČR, či o absolvování jiného vysokoškolského studijního programu akreditovaného v českém jazyce, nebo
c) potvrzení o vykonání zpoplatněné jazykové zkoušky v Centru jazykové přípravy AMU. Termín zkoušky bude každému uchazeči upřesněn studijním oddělením HAMU.
Bez splnění této podmínky nemůže být uchazeči vydáno rozhodnutí o přijetí do studia.

Čl. 8 Závěrečná ustanovení

•    Tato vyhláška byla projednána a schválena Akademickým senátem HAMU dne 6. 12. 2023. 
•    Nedílnou součástí je její příloha.
•    Vyhláška nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu děkana.

Praha, 7. 12. 2023


prof. Ivan Klánský
děkan Hudební a taneční fakulty
Akademie múzických umění v Praze

-------------

Povinné přílohy k přihlášce do doktorských studijních programů, akademický rok 2024/2025

Uchazeč o studium kompletně vyplní elektronickou přihlášku, kterou odešle do studijního systému fakulty (KOS). Povinné přílohy zašle v listinné podobě poštou nebo je odevzdá přes podatelnu AMU.

Povinné přílohy pro uchazeče jednotlivých doktorských studijních programů:
Interpretace a teorie interpretace:
a) projekt doktorského studia včetně jasného záměru tvůrčí a umělecko – výzkumné činnosti
b) soupis reprezentativního recitálu o celkovém trvání 80 až 90 minut, přičemž aspoň jedna skladba musí odpovídat tematickému zaměření zamýšlené dizertační práce (v rámci přijímací zkoušky dle výběru přijímací komise uchazeč přednese část předloženého repertoáru)
Skladba a teorie skladby: 
a) téma zamýšlené disertační práce včetně samotného projektu
b) soupis reprezentativních ukázek své dosavadní kompoziční tvorby v elektronické podobě (.pdf) a případných nahrávek (.waw, .mp3) či funkčních internetových odkazů na ně zašlou na e-mailovou adresu: prijmacky_k.skladby@hamu.cz
Hudební produkce: 
a) projekt doktorského studia včetně jasného záměru tvůrčí a umělecko – výzkumné činnosti
b) reprezentativní popisy, případně ukázky a kritickou reflexi své dosavadní producentské a organizační činnosti
Zvuková tvorba a hudební režie:
a) projekt doktorského studia včetně jasného záměru tvůrčí a umělecko – výzkumné činnosti
b) výzkumné téma spadající do problematiky řešené studijním programem Zvukové tvorby a hudební režie a reprezentativní ukázky svého dosavadního výzkumu či umělecké tvorby, které považuje za relevantní pro řešení daného výzkumného tématu
Taneční umění a nonverbální divadlo:
a) projekt doktorského studia včetně jasného záměru tvůrčí a umělecko – výzkumné činnosti
b) přehled výsledků dosavadní odborné praxe (včetně portfolia a publikační činnosti) a reprezentativní ukázky své dosavadní činnosti

Povinné přílohy společné pro uchazeče všech doktorských studijních programů:
2)     profesní životopis vlastnoručně podepsaný s portrétní fotografií 
(mimo jiné lze uvést přehled o dosavadní odborné činnosti, seznam publikovaných prací nebo uměleckých výkonů, doklady o veřejném ohlasu tvorby),
3)    doklad vydaný odpovídající certifikovanou institucí o vykonání zkoušky ze dvou cizích jazyků, ne starší 5 let – z anglického jazyka na úrovni B2, z dalšího cizího jazyka (němčina, francouzština, italština a španělština) na úrovni B1.
V případě uchazeče – absolventa HAMU, který v předcházejícím navazujícím magisterském studiu zkoušku z jazyka na odpovídající úrovni úspěšně vykonal, studijní proděkan ve spolupráci se studijním oddělením fakulty tuto zkoušku, ne starší 5 let, uzná, tzv. udělí dispenz.
Pokud uchazeč nemůže prokázat, že v uplynulých 5 letech úspěšně vykonal zkoušku z cizího jazyka (podrobněji uvedeno viz výše), je povinen tuto zkoušku vykonat, např. ji absolvovat, po domluvě se studijním oddělením HAMU, v Centru jazykové přípravy AMU.
4)     Úředně ověřenou kopii magisterského diplomu a dodatku k diplomu nebo potvrzení vystavené studijním oddělením o studiu posledního ročníku vysoké školy a termínem magisterské SZZ v aktuálním akademickém roce (v kolonce na přihlášce). Po absolvování magisterského studia a získání magisterského diplomu a dodatku, je třeba neprodleně dodat úředně ověřenou kopii magisterského diplomu a dodatku k diplomu na studijní oddělení HAMU. Bez splnění této podmínky nemůže být uchazeči vydáno rozhodnutí o přijetí do studia.
Tento požadavek č. 5 se netýká absolventů HAMU, neboť se nachází v evidenci studijního odd. HAMU.

Další povinné přílohy k přihlášce v případě, že uchazeč absolvoval předchozí vzdělání na zahraniční vysoké škole v magisterském programu:

Uchazeč je povinen k přihlášce přiložit jeden z níže uvedených dokladů: 
a) doklad o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení magisterského stupně vzdělání v České republice (tzv. nostrifikace) nebo
b) zahraniční doklad o zahraničním magisterském vzdělání, je-li v České republice podle jejích mezinárodních závazků automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu (bakalářský diplom a dodatek k diplomu ze Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska) nebo
d) zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který byl získán absolvováním studia v magisterském vysokoškolském vzdělávacím programu na zahraniční vysoké škole působící podle právních předpisů cizího státu a který v daném cizím státě opravňuje jeho držitele k přístupu ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu nebo v magisterském studijním programu, který nenavazuje na bakalářský studijní program, který AMU sama posoudí. Informace o způsobu prokázání splnění podmínek dosažení předchozího vzdělání absolventů vysokých škol viz https://www.amu.cz/cs/studium/nostrifikace/ . Tento úkon je zpoplatněn. 
Tento požadavek se netýká občanů Slovenské republiky a absolventů HAMU 

Poskytnuté dokumenty se nevracejí. Veškeré dokumenty jsou vyžadovány v českém, event. slovenském jazyce, případně přeložené do češtiny.
 

14. prosince 2023