VYHLÁŠKA DĚKANA Č. 23/2023 - PODMÍNKY A PRŮBĚH PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO DOKTORSKÉHO STUDIA  V ANGLICKÉM JAZYCE NA HUDEBNÍ A TANEČNÍ FAKULTĚ AMU V PRAZE

Čl. 1 Úvodní ustanovení

V souladu s čl. 18 a 19 Statutu Akademie múzických umění v Praze vyhlašuje děkan Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze (dále HAMU) níže uvedená pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu do doktorských studijních programů v prezenční formě v anglickém jazyce v akademickém roce 2024/2025

Čl. 2 Výčet otevíraných studijních doktorských programů HAMU pro akad. rok 2024/2025 v anglickém jazyce
Studium v anglickém jazyce je zpoplatněno dle platné vyhlášky děkana.

studijní program Skladba


Čl. 3 Průběh přijímacího řízení

•    Termín přijímacích zkoušek: 10. 6. 2024 – 21. 6. 2024
•    Uzávěrka přihlášek: 15. 4. 2024
•    Správní poplatek: 931,- Kč (devět set třicet jedna korun českých), poplatek uhradit prostřednictvím platební karty nebo formou bankovního převodu na bankovní účet HAMU                        č. 19-5373180297/0100, v. s. 64911, spec. s. = kód přihlášky. Každý uchazeč je povinen zaplatit poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením kdykoliv v době od okamžiku podání přihlášky ke studiu, nejpozději však do dne15. 4. 2024. Neuhradí-li uchazeč ve stanoveném termínu a určenou formou poplatek, přijímací řízení bude zastaveno.
•    Uchazečům se uhrazený poplatek za úkony spojené s přijímacím řízení nevrací (viz Statut AMU, čl. 20, odst. 2).
•    Uchazeči podávají pravdivě a úplně vyplněné přihlášky pouze elektronicky v aplikaci: https://prihlaska.amu.cz/apps/kos/prihlaska/wpr_webapp_pg.main?p_session_id=&p_view=&p_action=changeLang&p_lang=AN v případě řádného neuzavření přihlášky v systému nebo podání jiným způsobem, bude přihláška považována za neplatnou a přijímací řízení bude zastaveno.
•    Povinné přílohy pouze v listinné podobě, jejichž výčet je uveden v příloze této vyhlášky, uchazeč zašle poštou na adresu: Studijní odd. HAMU, Malostranské nám. 13, 118 00 Praha 1, nebo ji osobně donese do podatelny AMU, Malostranské nám. 12/259, 118 00 Praha 1, otevírací doba viz https://www.amu.cz/cs/vse-o-amu/kontakt/ 
•    Další informace viz https://www.hamu.cz/en/studies/admission-procedures/ 
•    Webová aplikace studijního systému AMU „Přihláška" je otevřena od15. 3. do 15. 4. 2024.

Čl. 4 Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu

•    Každá oborová rady si stanovuje konkrétní termíny, ve kterých přijímací řízení bude probíhat. Pozvánky s dalšími informacemi budou uchazečům zaslány referenty/kami příslušných oborových rad na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce uchazeče ke studiu nejpozději 10 pracovních dní před konáním přijímací zkoušky.
•    Uchazeč je povinen elektronickou cestou potvrdit přijetí pozvánky.
•    Uchazeč je povinen se před přijímací zkouškou registrovat na studijním oddělení HAMU dle pokynů v pozvánce
•    V případě, že oborová rada vyžaduje pro uskutečnění 1. kola další materiály, např. videozáznamy, partitury, nahrávky, elektronické záznamy, odkazy na internetové úložiště, event. nosiče CD/DVD, je uchazeč povinen tyto materiály zaslat přímo na příslušnou katedru, přesné pokyny viz podmínky přijímacích zkoušek do jednotlivých studijních programů/specializací https://www.hamu.cz/en/studies/admission-procedures/ 
Nedodání požadovaných materiálů do termínu shodného s uzávěrou pro podání přihlášek bude považováno za nesplnění podmínek přijímacího řízení 1. kola a bude rozhodnuto o nepřijetí ke studiu.
•    Podmínkou pro přijetí ke studiu doktorského programu je úspěšné vykonání přijímacích zkoušek v anglickém jazyce a splnění podmínek přijímacího řízení.
•    Veškeré podmínky pro splnění stanovených kritérií a určení minimální a maximální výše bodového hodnocení zkoušky pro přijímací řízení v jednotlivých programech, případně profilacích jsou zveřejněny, viz https://www.hamu.cz/en/studies/admission-procedures/


Čl. 5 Náhradní termíny přijímacích zkoušek

Náhradní termín přijímacího řízení není stanoven. Pokud se uchazeč nemůže dostavit k přijímací zkoušce v řádném termínu ze zdravotních důvodů a nejpozději do 3 dnů ode dne konání přijímací zkoušky předloží lékařské potvrzení, posoudí děkan omluvu a ve zcela výjimečných a odůvodněných případech může stanovit, na návrh příslušné katedry a po dohodě s příslušnou přijímací komisí, náhradní termín pro vykonání přijímací zkoušky.


Čl. 6 Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

Do třiceti dnů od ověření podmínek vydá děkan rozhodnutí. Po oznámení rozhodnutí či usnesení má uchazeč právo nahlédnout do spisu, a to vždy na základě předchozí domluvy se studijním oddělením HAMU. Studijní oddělení pak vyhotoví o průběhu nahlížení do spisu protokol.


Čl. 7 Specifické podmínky pro přijetí cizinců do studijních programů 
uskutečňovaných v anglickém jazyce

Přijímací řízení probíhá v anglickém jazyce. Pro uchazeče je podmínkou přijetí do studia uskutečňovaného v anglickém jazyce doložení znalosti anglického jazyka podle Společného evropského rámce pro jazyky CEFR (výjimkou jsou uchazeči, jejichž rodným jazykem je angličtina). Požadovaná znalost anglického jazyka podle CEFR na úrovni B2. Uchazeč je povinen tuto znalost v průběhu přijímacího řízení doložit. 
Požadovaným dokladem je buď:
a) úřední certifikát akreditované instituce o zkoušce (posuzuje Centrum jazykové přípravy AMU) nebo
b) potvrzení o absolvování jiného magisterského studijního programu akreditovaného v anglickém jazyce v ČR, nebo v zahraničí.
Bez splnění této podmínky nemůže být uchazeči vydáno rozhodnutí o přijetí do studia.


Čl. 8 Závěrečná ustanovení

•    Tato vyhláška byla projednána a schválena Akademickým senátem HAMU dne 6. 12. 2023. 
•    Nedílnou součástí vyhlášky je její příloha. 
•    Vyhláška nabývá účinnosti dnem zveřejnění na webových stránkách a úřední desce HAMU.
Praha, 7. 12. 2023


prof. Ivan Klánský
děkan Hudební a taneční fakulty
Akademie múzických umění v Praze
 

----------------
Povinné přílohy k přihlášce do doktorských studijních programů, akademický rok 2024/2025

Uchazeč o studium kompletně vyplní elektronickou přihlášku, kterou odešle do studijního systému fakulty (KOS). Povinné přílohy zašle v listinné podobě poštou nebo je odevzdá přes podatelnu AMU.

Povinné přílohy pro uchazeče:
1.    projekt doktorského studia včetně jasného záměru tvůrčí a umělecko – výzkumné činnosti,
2.    soupis reprezentativních ukázek své dosavadní kompoziční tvorby v elektronické podobě (.pdf) a případných nahrávek (.waw, .mp3) či funkčních internetových odkazů na ně, zašlou na e-mailovou adresu: prijmacky_k.skladby@hamu.cz
3.     profesní životopis vlastnoručně podepsaný s portrétní fotografií 
(mimo jiné lze uvést přehled o dosavadní odborné činnosti, seznam publikovaných prací nebo uměleckých výkonů, doklady o veřejném ohlasu tvorby),
4.    doklad vydaný odpovídající certifikovanou institucí o vykonání zkoušky ze dvou cizích jazyků, ne starší 5 let - z anglického jazyka na úrovni B2 – uchazeč doloží dle čl. 7 vyhlášky, z dalšího cizího jazyka (němčina, francouzština, italština a španělština) na úrovni B1.

Požadovaným dokladem je buď:
a) úřední mezinárodní certifikát akreditované instituce o zkoušce (posuzuje Centrum jazykové přípravy AMU) nebo
b) potvrzení o absolvování jiného magisterského nebo doktorského studijního programu akreditovaného v anglickém jazyce v ČR, nebo v zahraničí nebo
c) potvrzení o vykonání zpoplatněné jazykové zkoušky v Centru jazykové přípravy. 
Pokud uchazeč nemůže prokázat, že v uplynulých 5 letech úspěšně vykonal zkoušku z cizího jazyka (podrobněji uvedeno viz výše), je povinen tuto zkoušku vykonat, např. ji absolvovat, po domluvě se studijním oddělením HAMU, v Centru jazykové přípravy AMU.
5.     úředně ověřenou kopii magisterského diplomu a dodatku k diplomu nebo potvrzení vystavené studijním oddělením o studiu posledního ročníku vysoké školy a termínem magisterské SZZ v aktuálním akademickém roce (v kolonce na přihlášce). Po absolvování magisterského studia a získání magisterského diplomu je třeba tento neprodleně dodat na studijní oddělení HAMU. Bez splnění této podmínky nemůže být uchazeči vydáno rozhodnutí o přijetí do studia.

Další povinné přílohy k přihlášce v případě, že uchazeč absolvoval předchozí vzdělání na zahraniční vysoké škole v magisterském programu:

Uchazeč je povinen k přihlášce přiložit jeden z níže uvedených dokladů: 
a) doklad o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení magisterského vzdělání v České republice (tzv. nostrifikace) nebo
b) zahraniční doklad o zahraničním magisterského vzdělání, je-li v České republice podle jejích mezinárodních závazků automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu (magisterský diplom a dodatek k diplomu ze Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska) nebo
c) doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který byl získán absolvováním studia v magisterském vysokoškolském vzdělávacím programu na zahraniční vysoké škole působící podle právních předpisů cizího státu a který v daném cizím státě opravňuje jeho držitele k přístupu ke studiu v doktorském studijním programu, který AMU sama posoudí. Informace o způsobu prokázání splnění podmínek dosažení předchozího vzdělání absolventů vysokých škol viz https://www.amu.cz/cs/studium/nostrifikace/ . Tento úkon je zpoplatněn. 
Poskytnuté dokumenty se nevracejí. Veškeré dokumenty jsou vyžadovány přeložené do češtiny. 
 

14. prosince 2023