VYHLÁŠKA DĚKANA HAMU Č. 14/2023 - KTEROU SE UPRAVUJÍ PRAVIDLA PRO STUDIUM V AKREDITOVANÝCH BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH NA HAMU DLE SZŘ AMU

Vyhláška děkana HAMU č. 14/2023,kterou se upravují  pravidla pro studium v akreditovaných bakalářských a magisterských studijních programech na HAMU dle Studijního a zkušebního řádu Akademie múzických umění v Praze
 

Článek I 
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

 1. Všechny podmínky přijímacích řízení na HAMU upravují jednotlivé vyhlášky děkana vydávané ke konkrétním přijímacím řízením do bakalářských a magisterských studijních programů včetně jejich specializací. Vydání těchto vyhlášek podléhá předcházejícímu projednání a schválení Akademickým senátem HAMU. 
   
 2. Magisterské studium je akreditováno jako dvouleté navazující na předchozí úspěšně ukončené bakalářské studium téhož studijního programu/specializace. Případná příbuznost ukončeného bakalářského studijního programu/specializace/oboru spočívá zejména ve shodě či podobnosti obsahového zaměření. Pokud z přihlášky uchazeče jednoznačně nevyplývá splnění požadavku téhož studijního programu/specializace/oboru, může děkan udělit výjimku a povolit vykonání přijímacího řízení do navazujícího magisterského studijního programu/specializace, a to v případě potvrzení příbuznosti daného programu/oboru. Případné udělení výjimky probíhá na příslušném formuláři*, kde svoje stanovisko písemně vyjádří vedoucí katedry, který je zpravidla také předsedou přijímací komise, a studijní proděkan. Takto vyplněný formulář předá studijní oddělení děkanovi fakulty k jeho vyjádření.
   
 3. Uchazeč se specifickými potřebami na modifikaci přijímacího řízení z důvodů vyplývajících z jeho zdravotního stavu podává jako součást přihlášky požadavek se specifikací a odůvodněním konkrétní požadované úpravy řízení. Požadavek na úpravu přijímacího řízení dokládá uchazeč příslušnými stanovisky a potvrzeními lékaře nebo jiných odborníků v listinné podobě přímo na studijní oddělení.
   
 4. Pokud uchazeč splní podmínky pro přijetí ke studiu, vydá děkan do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu rozhodnutí o přijetí ke studiu. Toto rozhodnutí se doručuje i prostřednictvím studijního informačního systému AMU, pokud s tím uchazeč předem na přihlášce vysloví souhlas. Pokud uchazeč nesplní podmínky pro přijetí ke studiu, vydá děkan do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí ke studiu rozhodnutí o nepřijetí ke studiu. Proti rozhodnutí děkana o přijetí či nepřijetí ke studiu se může uchazeč odvolat do 30 dnů od jeho oznámení dle pokynů uvedených v rozhodnutí.
   
 5. Po obdržení rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke studiu má uchazeč právo nahlížet do svého spisu, a to vždy na základě předchozí domluvy se studijním oddělením HAMU na konkrétním termínu nahlížení. Před nahlížením do spisu je uchazeč povinen předložit doklad totožnosti, studijní oddělení o průběhu nahlížení vyhotoví protokol.

Článek II
PRŮBĚH STUDIA

 1. Studenti jsou povinni sledovat a kontrolovat plnění svých studijních povinností, řídit se svým studijním plánem a harmonogramem akademického roku, případné problémy řešit neodkladně s vedoucím pedagogem, s garantem studijního programu, vedoucím katedry nebo studijním oddělením. Dále se řídí všemi dalšími vnitřními předpisy AMU a HAMU.
   
 2. Žádost o uznání absolvovaného předmětu se podává na formuláři* do 31. října pro zimní semestr a do 15. března pro letní semestr příslušného akademického roku. U předmětů absolvovaných na jiné vysoké škole student přiloží kopie dokladu o vykonání zápočtu/zkoušky (VŠ diplom a dodatek k diplomu nebo výpis absolvovaných předmětů potvrzený příslušným studijním odd. event. kopie sylabu předmětu), na formuláři* se vyjádří pedagog daného předmětu. Hodnocení uznávaného předmětu nesmí být horší než C (nebo 2). Uznat nelze předmět, od jehož splnění uplynulo více než 5 let nebo předměty v kategoriích: povinné předměty hlavní (PH), povinné předměty bez možnosti opakovaného zapsání (PB) a předměty profilujícího základu (PZ). O uznání splnění zapsaného předmětu rozhoduje studijní proděkan.
   
 3. Žádost o opakování neúspěšně absolvovaného předmětu daného semestru v kategorii povinné předměty s možností opakovaného zapsání (PO), a předmětu povinně volitelného (PV), podá student na příslušném formuláři* s vyjádřením pedagoga příslušného předmětu nejpozději do konce daného semestru na studijní odd. Opakovat předmět lze obvykle jednou. Studijní proděkan nemusí opakovaný zápis předmětu povolit. Nelze opakovat úspěšně absolvované předměty v kategoriích PH, PB, PO.
   
 4. Katedra se může rozhodnout vyučovat předměty, které nabídne k zapsání i studentům z jiných studijních programů. Lze nabídnout pouze předměty z kategorie volitelných předmětů (VV). Během akademického roku mimo období zápisu předmětů lze vypsat jednorázový volitelný předmět (v KOSu technicky označován jako modul. Obvykle se jedná o přednášky, masterclassy nebo workshopy. O vypsání volitelného předmětu žádá pedagog na formuláři*, kde mimo jiné uvede způsob financování předmětu. Po schválení příslušným vedoucím katedry a studijním proděkanem vypíše studijní odd. předmět v KOSu. Za výuku, organizaci, rozvrh, sylabus včetně hodnocení studentů zodpovídá garant předmětu a vedoucí katedry, se zřetelem na to, že udělení jednoho kreditu odpovídá 25 – 30 hodinám studentovy práce spojené s přímou výukou a samostatnou přípravou. 
   
 5. Studentka/student se statusem studujícího rodiče má v souvislosti s péčí o dítě právo na prodloužení lhůt pro plnění studijních povinností včetně postupu do dalšího semestru nebo ročníků po dobu, po kterou by trvalo jejich čerpání mateřské nebo rodičovské dovolené, maximálně však do tří let dítěte. Studentka/student musí podat žádost* o evidenci uznané doby rodičovství a doložit potřebné dokumenty na studijní odd. 
   
 6. Studentka/student se statusem studujícího rodiče si na začátku zimního a letního semestru stanoví individuální studijní plán (ISP). Po domluvě s pedagogy a vedoucím katedry své ISP písemně oznámí studijnímu odd. na odpovídajícím formuláři*. V případě, že se vyskytnou překážky v plnění ISP z důvodu péče o dítě, neprodleně to oznámí pedagogovi předmětu, katedře a studijnímu odd., aby byla učiněna úprava individuálního studijního plánu. Studentka/student může z důvodu rodičovství kdykoliv požádat o přerušení studia.
   
 7. Studenti programů skladba, dirigování, zpěv a operní režie, klávesových nástrojů, strunných nástrojů, dechových nástrojů, bicích nástrojů, jazzové hudby, zvukové tvorby a hudební režie, choreografie, pedagogiky tance a nonverbálního divadla, dále souhrnně interpretačních programů, jsou povinni absolvovat v bakalářském studijním programu minimálně dvě komisionální zkoušky z povinného předmětu hlavního v prvním a v druhém ročníku studia:
  i)     alespoň jednu komisionální zkoušku před katedrou vykonají studenti prvního ročníku bakalářského studia. 
  ii)    alespoň jednu komisionální zkoušku před katedrou vykonají studenti druhého ročníku bakalářského studia.
   
 8. Studenti interpretačních programů jsou povinni absolvovat v navazujícím magisterském studijním programu alespoň jednu komisionální zkoušku z povinného předmětu hlavního, a to v prvním roce studia.
   
 9. Studenti studijních programů Zpěv, Klávesové nástroje, Strunné nástroje, Dechové nástroje, Bicí nástroje, Jazzová hudba jsou dle studijního plánu v rámci plnění předmětu Koncertní praxe povinni realizovat ročníkový koncert. Na základě dohody s vedoucím pedagogem podá student v odd. uměleckého provozu HAMU objednávku termínu svého koncertu, kterou odd. uměleckého provozu potvrdí. Termín pro podání objednávky ročníkových koncertů je 31. květen předcházejícího akademického roku, než kdy bude koncert realizován. 3 měsíce před termínem konání koncertu předá student odd. uměleckého provozu finální program svého koncertu a stručný životopis. 

  Studenti ostatních studijních programů se řídí dle svého studijního plánu a pokynů vedoucího pedagoga a vedoucího katedry. Ve zcela výjimečných případech lze na žádost studenta realizovat koncert nebo představení mimo prostory AMU. Výjimka musí být písemně schválená vedoucím pedagogem, vedoucím katedry a děkanem fakulty. Náklady spojené s realizací jdou k tíži studenta, neurčí-li děkan jinak.
   
 10. Každá katedra je povinna zveřejnit průběh a požadavky ročníkových zkoušek pro jednotlivé ročníky na katederní nástěnce a na příslušném místě webových stránek fakulty. Za zveřejnění a věcnost sdělení zodpovídá vedoucí katedry.

Článek III
PŘERUŠENÍ STUDIA

 1. Studium ve studijním programu může být za podmínek stanovených SZŘ AMU na žádost studenta nebo z moci úřední i opakovaně přerušeno. Doba přerušení studia s výjimkou zákonného nároku studenta na přerušení studia se započítává do maximální doby studia. Maximální doba studia nesmí být překročena. V případě, že v době přerušení uplyne maximální doba studia a nelze přerušení studia ukončit, má se za to, že student, kterému bylo studium přerušeno, zanechal studia dnem uplynutí maximální doby studia.
   
 2. Děkan může z moci úřední přerušit studium studentovi, který neuhradil ve stanovené lhůtě pravomocným rozhodnutím poplatek za studium či v případě odvrácení újmy hrozící studentovi, která nesouvisí se studiem.
   
 3. Student má právo na přerušení studia vždy v souvislosti s porodem či rodičovstvím, a to po celou dobu rodičovství dle ust. §54 odst. 2 zákona. Student má dále právo na přerušení studia z vážného zdravotního či vážného sociálního důvodu dle čl. 14 odst. 5 SZŘ.
   
 4. Studium na HAMU je možné přerušit z vážných důvodů, kterými jsou například rodinné důvody, dlouhodobá nemoc (nutno doložit lékařskou zprávou), závažné umělecké důvody apod. Přerušení studia musí být písemně zdůvodněno na předepsaném formuláři*, který student podává na studijní odd. 
   
 5. K žádosti o přerušení studia na předepsaném formuláři* se vyjadřuje vedoucí pedagog a příslušný vedoucí katedry. Žádost se podává na studijním oddělení, kde podléhá schválení studijního proděkana. Na přerušení studia není právní nárok s výjimkou nároku studenta dle odst. 3.
   
 6. Před opětovným zápisem ke studiu může být vyžadována zjišťovací zkouška z hlavního oboru/specializace před komisí příslušné katedry. Děkan může na základě žádosti studenta povolit zápis v dřívějším termínu, než byl termín stanovený v rozhodnutí o přerušení.
   
 7. Nedostavení se k novému zápisu v určeném termínu bez vysvětlení je považováno za zanechání studia a důvodem pro ukončení studia.
   
 8. Po dobu přerušení studia dotyčný není studentem vysoké školy. 

Článek IV 
ROZLOŽENÍ ROČNÍKU

 1. Studium je možné rozložit ze závažných důvodů jednou v bakalářském programu a jednou v navazujícím magisterském programu. Studium prvního ročníku bakalářského studia rozložit nelze.
   
 2. Rozložení ročníku (studijního plánu) do dvou akademických roků musí být písemně zdůvodněno na předepsaném formuláři*. V žádosti musí student uvést, v jakých semestrech absolvuje předměty v kategoriích: povinné předměty hlavní (PH), povinné předměty bez možnosti opakovaného zapsání (PB) a povinné předměty s možností opakovaného zapsání (PO). Kreditová zátěž by měla být rovnoměrně rozložena v každém semestru. K žádosti o rozložení ročníku se vyjadřuje vedoucí pedagog a příslušný vedoucí katedry. Žádost se podává na studijním oddělení, a podléhá schválení studijního proděkana. Na rozložení studia není právní nárok.
   
 3. Žádost o rozložení:

  Student 1. a 2. ročníku bakalářského studia a 1. ročníku navazujícího magisterského studia podá nejpozději do 30. června žádost o rozložení studia svého 2. nebo 3. roč. bakalářského studia nebo 2. roč. navazujícího magisterského studia.

  Žádosti o rozložení 1. ročníku navazujícího magisterského studia podá student osobně při zápisu ke studiu navazujícího magisterského programu.
   
 4. Student, který plánuje vycestovat za účelem studia na celý akademický rok v rámci vzdělávacího programu Erasmus +, tzv. mobilita, během absolventských ročníků, tj. ve 3. roč. bakalářského a ve 2. roč. navazujícího magisterského studia, je povinen rozložit ročník do dvou akademických let. V případě, že student takto neučiní, je mu umožněno v absolventském ročníku vycestovat na tzv. mobilitu pouze v zimním semestru.
   
 5. V průběhu rozloženého ročníku nesmí rozsah výuky hlavních interpretačních předmětů dle studijního programu/specializace studenta včetně klavírní spolupráce překročit akreditovanou hodinovou dotaci schválenou pro jeden akademický rok. 

Článek V 
STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY 

1)    Přihlášení k termínu státní závěrečné zkoušky 

a)    Vedoucí katedry nejpozději do 31. března stanoví datum konání státní závěrečné zkoušky (SZZ) v červnovém a v zářijovém termínu dle aktuálního harmonogramu fakulty a vypíše v informačním systému KOS.

b) Období konání státních závěrečných zkoušek (SZZ): 
i) v měsíci červnu dle aktuálního harmonogramu fakulty,
ii) v měsíci září dle aktuálního harmonogramu fakulty.

c)    Student absolventského ročníku tj. 3. roč. bakalářského nebo 2. roč. navazujícího magisterského studia se nejpozději do 30. dubna přihlásí ke státní závěrečné zkoušce (SZZ) ve svém studentském informačním sytému KOS, v části s názvem „Státní zkoušky“-> „Přihlašování na státní závěrečné zkoušky“. Přihlášení se k jednomu z termínů SZZ je podmínkou pro odevzdání kvalifikační práce.

d)    K ústní části státní závěrečné zkoušky může přistoupit student, který nejméně 5 pracovních dní před termínem konání SZZ splnil:
i) studijní požadavky dané studijním plánem svého studijního programu/specializace/oboru
ii) má klasifikaci zapsanou v KOSu                                                         
iii) získal potřebný počet kreditů
iiii) odevzdal kvalifikační práci a realizoval absolventský výkon (pokud je předepsán akreditací) v předepsaném termínu harmonogramem fakulty
iiiii) před přistoupením ke státní zkoušce odevzdal veškeré výpůjčky (jako např. hudební nástroje, knihy, noty, sportovní nářadí apod.) a vyrovnal závazky vůči HAMU.

e)    Termíny, náležitosti a postup zadání písemných bakalářských prací a diplomových prací upravuje platná vyhláška děkana a platný výnos rektorky, které stanovují termíny, náležitosti a postup pro odevzdání vysokoškolské kvalifikační práce (bakalářské, diplomové) studentů 3. ročníku bakalářského studia a 2. ročníku navazujícího magisterského

d)    Obsah státních závěrečných zkoušek je nedílnou součástí této vyhlášky, viz příloha.

2) Zadání absolventského výkonu

a)    Zadání absolventského výkonu na řádně vyplněném, všemi požadovanými podpisy opatřeném a vytištěném formuláři* odevzdávají studenti 2. ročníku bakalářského studia a 1. ročníku navazujícího magisterského studia na sekretariát příslušné katedry nejpozději do 31. května roku předcházejícím roku absolutoria. 

b)    Ve formuláři student uvede název absolventského výkonu a stručnou charakteristiku, např. program koncertu, téma choreografie, představení nebo skladby. Dále je na formuláři uveden termín realizace absolventského výkonu. Formulář také musí být opatřen podpisem vedoucího pedagoga a podpisem vedoucího absolventského výkonu.

Studenti studijních programů Zpěv, Klávesové nástroje, Strunné nástroje, Dechové nástroje, Bicí nástroje, Jazzová hudba si na základě dohody s vedoucím svého absolventského výkonu zadají termín svého bakalářského nebo magisterského koncertu na odd. uměleckého provozu HAMU. Termín pro podání objednávky na odd. uměleckého provozu pro bakalářský koncert je 30. dubna a pro magisterský koncert je 31. března akademického roku předcházejícímu roku absolutoria. Stanovený termín musí být uveden na výše popsaném formuláři a písemně potvrzen odd. uměleckého provozu. 3 měsíce před termínem konání absolventského koncertu předá student odd. uměleckého provozu finální program svého koncertu a stručný životopis. 

Studenti dalších programů realizují svůj absolventský výkon v termínu a místě schváleném vedoucím katedry a vedoucím absolventského výkonu dle harmonogramu fakulty.

c)    Termín realizace absolventského výkonu lze změnit pouze ze závažných důvodů (nutné doložit). Student podá žádost o změnu studijnímu proděkanovi s písemným stanoviskem vedoucího absolventského výkonu, vedoucího katedry a příslušného/ných oponenta/ů. 

Studenti studijních programů Zpěv, Klávesové nástroje, Strunné nástroje, Dechové nástroje, Bicí nástroje, Jazzová hudba jsou případnou změnu termínu povinni nahlásit na odd. uměleckého provozu. Nový termín musí být uveden na výše popsaném formuláři a písemně potvrzen odd. uměleckého provozu.

d)    Zadání absolventského výkonu na výše uvedeném formuláři, kteří je řádně vyplněn a opatřen všemi potřebnými podpisy, následně schvaluje svým podpisem děkan fakulty. 

3) Termíny a způsob odevzdání absolventského výkonu

a)    Student realizuje absolventský výkon v souladu se svým studijním plánem studovaného programu/specializace/oboru na některém z pracovišť AMU. Výjimečně lze, pouze se souhlasem děkana, realizovat absolventský výkon mimo AMU. Student, prostřednictvím studijního odd., podá děkanovi žádost. Na žádosti je uvedeno písemné vyjádření vedoucího katedry a studijního proděkana. Náklady spojené s realizací a zajištěním audiovizuálního záznamu jdou k tíži studenta, neurčí-li děkan jinak.

b)    Absolventský výkon student realizuje/odevzdá nejpozději ve stanovaném termínu:
i) do 30. dubna pro termín konání SZZ v červnu
ii) do 15. května pro termín konání SZZ v červnu pro programy: pedagogika tance, choreografie a nonverbální divadlo
iii) do 30. června pro termín konání SZZ v září

4) Vedoucí a oponenti absolventského výkonu a obhajoba 

a)    Vedoucího i oponenta/ty absolventského výkonu jmenuje děkan na doporučení vedoucího katedry. Student je povinen informovat vedoucího práce o svém postupu a pravidelně konzultovat. Vedoucí absolventského výkonu poskytuje studentovi průběžně konzultace k obsahu a metodickou podporu při přípravě absolventského výkonu. 

b)    Vedoucí a oponent/i vypracují písemný posudek* absolventského výkonu a zpřístupní jej prostřednictvím informačního systému KOS nejpozději tři pracovní dny před datem konání obhajoby. V posudku musí být uvedeno, zda doporučují nebo nedoporučují absolventský výkon k obhajobě, oponent ve svém posudku výslovně uvede i klasifikaci dle stupnice „A, B, C, D, E, F“. 

Článek VI
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tato vyhláška včetně příloh nabývá účinnosti dnem vydání.
 2. Tato vyhláška ruší v plném znění vyhlášku děkana č. 17/2020 včetně jejího dodatku.
 3. Všechny formuláře* zmíněné v textu vyhlášky jsou dostupné buď na webových stránkách fakulty, viz https://www.hamu.cz/cs/studium/studijni-oddeleni/ nebo v tištěné podobě na studijním oddělení fakulty.

V Praze dne 6. 6. 2023

prof. Ivan Klánský
děkan HAMU    
 

6. června 2023