VYHLÁŠKA DĚKANA Č. 24/2023 - VŠKP

Vyhláška děkana HAMU č. 24/2023, upřesňuje a doplňuje Výnos rektorky č. 2/2023 dle čl. 6, odst. 7, kterým se upravují pravidla pro tvorbu a jednotnou úpravu písemných částí bakalářských, diplomových a disertačních prací na Akademie múzických umění v Praze (AMU). Dále stanovuje termíny a způsob jejich zadávání a odevzdávání.

ČL. 1 
FORMÁLNÍ ÚPRAVA VYSOKOŠKOLSKÉ KVALIFIKAČNÍ PRÁCE 

 1. Náležitosti listinné podoby písemné části bakalářské práce, diplomové práce a disertační práce (dále jen souhrnně jen jako „vysokoškolské kvalifikační práce“), jejíž výtisk student odevzdá na příslušnou katedru v termínu odevzdání práce: 
  - písmo: pro běžný text se používá písmo Arial nebo Roboto, velikost 11 bodů 
  - řádkování: 1,5 řádku
  - barva písma: černá
  - formát strany: A4
  - normalizovaná stránka: 60 znaků na řádku a 30 řádků na stránce, tj. 1800 znaků včetně mezer
  - okraje: nastavit dole, nahoře a vpravo na 2 cm; vlevo 3 cm (kvůli vazbě)
  - text: zarovnat do bloku
  - tisk stránek: jednostranně na bílý kancelářský papír 
  - kapitoly: začínají vždy na nové stránce nadpisem s použitím tučného písma o 3 body větším než text; u názvu kapitol doporučujeme velikost 16 bodů, u názvů podkapitol velikost 14 bodů 
  - číslování kapitol a podkapitol: obvykle arabské číslování, zvolený způsob musí být jednotný a odpovídat struktuře práce
  - číslování stránek: arabské číslování do středu zápatí, velikost písma 11 bodů, úvodní stránky (vakáta) se nečíslují! 
  - poznámky pod čarou: velikost písma 8 bodů, způsob musí být jednotný v celém textu
  - přílohy se připojují na konec práce (pokud nejsou přímo v textu) a průběžně se číslují

ČL. 2 
ÚPRAVA PEVNÉ VAZBY VÝTISKU VYSOKOŠKOLSKÉ KVALIFIKAČNÍ PRÁCE

 1. Desky vysokoškolské kvalifikační práce:
  - název vysoké školy a fakulty: velikost písma 18 bodů, typ písma Arial, velká písmena 
  (vzor: AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE, HUDEBNÍ A TANEČNÍ FAKULTA) 
  - druh kvalifikační práce: velikost písma 26 bodů, typ písma Arial, velká písmena 
  (vzor: BAKALÁŘSKÁ PRÁCE/DIPLOMOVÁ PRÁCE/DISERTAČNÍ PRÁCE – uveďte dle skutečnosti) 
  - jméno a příjmení autora: umístění vpravo dole, velikost písma 16 bodů, typ písma Arial, (vzor: Jan Novák)
  - sídlo fakulty a rok odevzdání: umístění vlevo dole, velikost písma 16 bodů, typ písma Arial, (vzor: Praha, 2023)
  - barva desek: volitelná, musí být jednobarevné
  - barva písma: volitelná, musí být jednobarevné
  - vzor desek viz příloha č. 1 vyhlášky děkana
   
 2. Hřbet pevné vazby vysokoškolské kvalifikační práce:
  - jméno a příjmení studenta (bez titulu/ů), umístění k hornímu okraji hřbetu s odstupem cca 2 cm od horní hrany 
  - rok odevzdání, umístění k dolnímu okraji hřbetu s odstupem cca 2 cm od dolní hrany 

ČL. 3 
TERMÍNY A ZPŮSOB ODEVZDÁNÍ VYSOKOŠKOLSKÉ KVALIFIKAČNÍ PRÁCE

 1. Vysokoškolskou kvalifikační práci student odevzdá prostřednictvím informačního systému KOS nejpozději v termínu stanoveném vyhláškou děkana upravující harmonogram příslušného akademického roku HAMU.
   
 2. Student nejpozději při odevzdání vysokoškolské kvalifikační práce vyplní do informačního systému KOS předepsané údaje: 
  a) překlad názvu práce do anglického jazyka
  b) abstrakt v českém a anglickém jazyce 
  c) klíčová slova
  Dále nahraje vysokoškolskou kvalifikační práci ve formátu PDF a uzamkne ji pomocí tlačítka „Potvrdit odevzdání“ v části KOSu s názvem „Státní zkoušky“ -> „Bakalářské, diplomové a dizertační práce (VŠKP)“ -> „Diplomová práce“. Použije-li student ve své práci grafy, fotografie, notový zápis, jiné grafické prvky nebo audio video soubory, připojí tyto k ostatním částem tak, aby s nimi tvořila jeden datový soubor ve formátu PDF.
   
 3. Datum nahrání vysokoškolské kvalifikační práce do systému KOS je zároveň datem odevzdání.
   
 4. Student odpovídá za odevzdání listinné i elektronické podoby vysokoškolské kvalifikační práce a za správnost a úplnost souborů práce vložených do studijního informačního systému a jejich soulad s odevzdávanou listinnou podobou práce. 
   
 5. Výtisk bakalářské práce nebo diplomové práce odevzdají studenti se všemi předepsanými náležitostmi na sekretariát příslušné katedry v aktuálních úředních hodinách. Trvá povinnost odevzdat alespoň jeden výtisk svázaný v pevné vazbě (výtisk k archivaci předává katedra do knihovny HAMU po obhajobě).
   
 6. Výtisk disertační práce odevzdají studenti na studijní oddělení v aktuálních úředních hodinách, kdy trvá povinnost odevzdat alespoň jeden výtisk svázaný v pevné vazbě (výtisk k archivaci předává studijní oddělení do knihovny HAMU po obhajobě). Spolu s prací, nejpozději však deset dnů před termínem obhajoby, doktorand odevzdá teze dizertační práce (v rozsahu 5-10 normostran) do informačního systému KOS a vytištěné na studijní oddělení. 

ČL. 4 
ZADÁNÍ VYSOKOŠKOLSKÝCH KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ

 1. Zadání vysokoškolské kvalifikační práce na vytištěném formuláři, který se generuje z KOSu, odevzdají studenti v termínu stanoveném vyhláškou děkana, která upravuje harmonogram příslušného akademického roku HAMU, na sekretariát příslušné katedry.
   
 2. Návrh zadání vysokoškolské kvalifikační práce vyplní student v informačním systému KOS v části KOSu s názvem „Státní zkoušky“-> „Bakalářské, diplomové a dizertační práce (VŠKP)“ -> „Založení práce typu A – Teoretická práce“.
  a) název vysokoškolské kvalifikační práce v českém a anglickém jazyce (lze zadat i podnázev)
  b) téma vysokoškolské kvalifikační práce ve formě anotace (téma musí odpovídat studovanému studijnímu programu)
  c) jazyk vysokoškolské kvalifikační práce dle studijního programu (u programu v českém jazyce český jazyk, lze i slovenský jazyk; u studijního programu v anglickém jazyce, anglický jazyk)
  d) jméno vedoucího vysokoškolské kvalifikační práce (jde o návrh studenta, schvaluje děkan)
   
 3. Student osloví odborného pedagoga s žádostí o vedení své vysokoškolské kvalifikační práce (bakalářské/diplomové) a konzultuje s ním téma i název práce. Následně na vyplněný formulář zadání VŠKP student připojí svůj podpis a odevzdá na příslušnou katedru. 
   
 4. Zadání bakalářské/diplomové práce schvaluje svým podpisem děkan na návrh vedoucího katedry. 
   
 5. U studijních programů Bicí nástroje, Dechové nástroje, Dirigování, Jazzová hudba, Klávesové nástroje, Komorní hra, Strunné nástroje, Zpěv, Zvuková tvorba a hudební režie se vyjadřuje k tématu a názvu bakalářské/diplomové práce i vedoucí oddělení hudebně teoretických disciplín.
   
 6. Změna názvu bakalářské/diplomové práce je možná se souhlasem vedoucího práce. Souhlas se změnou názvu se vyplňuje na příslušný formulář* viz příloha č. 2 vyhlášky a odevzdává na odpovídající sekretariát katedry. 
   
 7. Zadání disertační práce schvaluje děkan na doporučení oborové rady s přihlédnutím k návrhu studenta. Následně toto zadání vkládá doktorand do informačního systému KOS.

ČL. 5
VEDOUCÍ A OPONENTI VYSOKOŠKOLSKÝCH KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ A OBHAJOBA 

 1. Vedoucího bakalářské/diplomové práce i oponenta/y jmenuje děkan na doporučení vedoucího katedry. 
   
 2. Školitele/vedoucího disertační práce a oponenty jmenuje děkan na návrh garanta doktorského studijního programu. 
   
 3. Student je povinen informovat vedoucího práce/školitele o svém postupu a pravidelně svou práci s ním konzultovat. Vedoucí vysokoškolské kvalifikační práce/školitel poskytuje studentovi průběžně konzultace k obsahu a metodickou podporu při tvorbě vysokoškolské kvalifikační práce.  
   
 4. Vedoucí práce i oponent/i vypracují písemné posudky* bakalářských prací či diplomových prací a vloží do informačního systému KOS nejpozději tři pracovní dny před datem konání obhajoby.
   
 5. K disertační práci vypracují písemné posudky* školitel a minimálně dva oponenti a vloží do informačního systému KOS nejpozději sedm pracovních dní před datem konání obhajoby. 
   
 6. Ve Výnosu rektorky č. 2/2023 jsou zveřejněny vzory posudků písemné kvalifikační práce pro vedoucího práce a oponenta v příloze č. 3 a č. 5., vzory posudků disertační práce pro školitele a oponenta jsou zveřejněny v příloze č. 4 a č. 6.

ČL. 6
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Touto vyhláškou děkana se ruší v celém rozsahu Vyhláška děkana HAMU č. 6/2023.
 2. Tato vyhláška včetně příloh č. 1 a č. 2 je platná podpisem děkana a účinná dnem vydání.
 3. Všechny formuláře, zmíněné v textu vyhlášky, jsou dostupné na webových stránkách HAMU. Vzory posudků jsou dostupné na webových stránkách AMU https://www.amu.cz/cs/uredni-deska/predpisy/vynosy-rektora/. V listinné podobě jsou formuláře k dispozici na studijním oddělení HAMU.

V Praze dne 14. 12. 2023

prof. Ivan Klánský
děkan HAMU
 

15. prosince 2023