Děkanát Hudební a taneční fakulty AMU

 

Akademie múzických umění v Praze - Hudební a taneční fakulta

Malostranské nám. 13
118 00 Praha 1

tel. vrátnice: +420 234 244 111

 

Děkan fakulty:
prof. Vlastimil Mareš
tel.: 234 244 102
vlastimil.mares@hamu.cz

Tajemník fakulty:
Ing. Dagmar Halenka
tel.: 234 244 103
dagmar.halenka@hamu.cz

Proděkani:
MgA. Irvin Venyš, Ph.D. - proděkan pro pedagogickou  činnost, vědu a výzkum
tel: 234 244 133
irvin.venys@hamu.cz

(referentka pro uměleckou a pedagogickou činnost -  234 244 144)

 

doc. Mgr. Václav Janeček, Ph.D. - proděkan pro mezinárodní vztahy a  uměleckou činnost
tel.: 234 244 106,  234 244 140
vaclav.janecek@hamu.cz
(referent pro mezinárodní činnost - 234 244 136)

 

prof. Ivan Klánský - proděkan pro studijní záležitosti, statutární zástupce děkana
tel.: 234 244 104
ivan.klansky@hamu.cz

(studijní oddělení - 234 244 110)

 

 


Děkanát je administrativně správní pracoviště fakulty. Chod děkanátu řídí tajemník fakulty.

Děkanát se dělí na tato pracoviště:

 1. sekretariát děkana a tajemníka fakulty – zabezpečuje organizační, administrativní, právní a koordinační činnost fakulty

   

 2. referát pro uměleckou a pedagogickou činnost – zabezpečuje organizační, dokumentační a administrativní záležitosti, týkající se habilitací a profesorských jmenovacích řízení, zabezpečuje průběžné sledování, stav a aktualizaci dokumentace jednotlivých studijních oborů. V doktorském studiu zajišťuje koordinaci činnosti oborových rad. Koordinuje činnost komise ediční činnosti fakulty a komise pro posuzování grantových projektů. Administrativně zajišťuje agendu spojenou s vypsáním výběrových řízení na místa akademických pracovníků.

 3. referát mezinárodních vztahů – administrativně zabezpečuje mezinárodní aktivity fakulty a podílí se na organizaci a provozu mezinárodních akcí.

  ( anna.poppova@hamu.cz)

 4. studijní oddělení - zabezpečuje všechny organizační, dokumentační, právní a administrativní záležitosti, týkající se studentů a jejich studia

  ( studijni@hamu.cz)

 5. sekretariáty kateder - zabezpečují administrativní činnost kateder a pedagogických pracovišť s mezikatedrální působností ( kontakty viz katedry )

 6. hospodářské oddělení – zabezpečuje všechny záležitosti, týkající se hospodářského chodu fakulty a zajištění materiální stránky provozu

 7. technická správa – zabezpečuje technický stav objektu, provádí jeho údržbu a ochranu.

 8. koncertní oddělení fakulty – zajišťuje koncertní vystoupení studentů instrumentálních oborů

  (jiri.vlcek@hamu.cz)

 9. umělecký provoz fakulty – organizačně a administrativně zajišťuje pronájmy nevyužitých prostor fakulty, koncerty fakulty, výstavy, symposia atd.

  (jiri.vlcek@hamu.cz)

10. studio TON – je produkčním pracovištěm pro ostatní obory fakulty tj.zpěvu a operní režie, dirigování, nonverbálního divadla a katedry tance. Zajišťuje představení dle dramaturgického plánu umělecké rady studia TON.
(blanka.havlickova@hamu.cz)

11. Divadlo Inspirace – scénický ateliér, umožňující netradiční tvůrčí realizaci umělecké praxe studentů. K realizaci výše uvedeného byly využity rozsáhlé sklepní prostory a divadlo otevřeno ke konci roku 1999. Hlavní těžiště tohoto prostoru :

  • Nové formy komorní opery

  • Nonverbální pohybové kreace jako proces ztvárnění hudby ( pod gescí taneční katedry a katedry nonverbálního divadla )

  • Netradiční uvádění soudobé hudby

  V případě dočasného nevyužití tohoto prostoru je možné divadlo pronajímat externím zájemcům
  (blanka.havlickova@hamu.cz)

   

  Ostatní kontakty viz seznam pracovníků.

  Akce dokumentů