Vyhlášení pro 1. kolo VGS Strategické priority

Vyhlášení vnitřní grantové soutěže 2018

Strategické priority fakult 2016 až 2018

 

 

 1. Obecná část

   

  Děkan HAMU v letech 2016 až 2018 podpoří tyto čtyři okruhy priorit v souladu s Institucionálním plánem AMU:

   

 1. Poučená interpretace staré hudby a interpretace soudobé hudby

 2. Internacionalizace – dlouhodobá a koncepční spolupráce nebo partnerství se zahraničními vysokými školami apod.

 3. Mezinárodní oborová setkávání na fakultě v letních měsících – mistrovské kurzy, workshopy, studentské festivaly, celofakultní projekty apod.

 4. Spolupráce odběratelské (profesní) sféry s vynikajícími studenty HAMU

 

Projekt je přihláškou do výběrového řízení HAMU. Předložený projekt může být až tříletý, musí splňovat obsahové i formální náležitosti. Víceleté projekty musí řešitel do soutěže přihlásit každoročně.

 

Projekt bude mít tuto povinnou strukturu:

 1. název projektu

 2. termín projektu, údaje o řešiteli, tzn. jméno, příjmení, strukturované CV

 3. případní spoluřešitelé

 4. anotace

 5. přínos k rozvoji fakulty – oboru

 6. seznam projektů, ve kterých byl řešitel úspěšný

 7. cílová skupina projektu a počet studentů, kterých se bude projekt týkat

 8. cíl řešení a způsob, kterým tohoto cíle dosáhnout

 9. podrobný časový harmonogram; pokud je projekt víceletý (max. dvouletý) harmonogram projektu na všechny roky

 10. doporučení příslušné katedry

 11. údaje o externích spolupořadatelích/partnerech projektu

 12. údaje o dalších zdrojích financování projektu

 13. podrobný rozpočet 2018

   

   

 1. Rozpočet

   

  V této kapitole budou uvedeny veškeré náklady, související s projektem (např. mzdy včetně povinných odvodů, náklady na DPP, stipendia, přístrojové vybavení, služby, cestovné atd.) s uvedením výše požadované částky v rámci vnitřního grantového řízení.

  Dále bude v rozpočtu uvedena předpokládaná finanční spoluúčast případných partnerů. Děkan/tajemnice může upravit rozpočet s ohledem na nepřekročitelné položky tak, aby v součtu nepřekročily limit přidělený fakultě. Jakékoli změny ve výši rozpočtu, překračující 10 %, schvaluje děkan nebo tajemnice fakulty.

  Prostředky mohou být čerpány pouze do konce listopadu 2018. Ve výjimečných případech, po souhlasu děkana, je možné čerpat prostředky i v prosinci 2018.

   

   

 2. Řešitel projektu

   

  Řešitelem projektu může být jakýkoli akademický pracovník, podílející se na výuce, popř. student ve všech stupních studia.

   

   

   

 3. Podávání projektů

   

  Pro podání žádosti o grant je nutné použít formulář 1. kolo Strategické priority HAMU 2018. Projekty jsou podávány v písemné i elektronické podobě Ing. Kamile Mikešové (kamila.mikesova@hamu.cz), odd. pro vědu a výzkum, Malostranské nám. 13, místnost č. 1026) nejpozději do 31. 1. 2018. Děkan fakulty může vyhlásit 2. kolo výběrového řízení v průběhu roku 2018.

   

   

   

 4. Hodnocení projektů

   

  Projekty budou vyhodnoceny děkanem fakulty do 14 dnů po uzávěrce. Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny na Úřední desce HAMU a webových stránkách fakulty.

   

   

 5. Závěrečná zpráva

   

  Závěrečná zpráva bude obsahovat zdůvodnění účelného vynaložení přidělených prostředků a dále doložení relevantních materiálů, že akce skutečně proběhla (plakát, program, DVD) včetně přehledu čerpání přidělených finančních prostředků, písemně i elektronicky Ing. Kamile Mikešové (kamila.mikesova@hamu.cz) , odd. pro vědu a výzkum, Malostranské nám. 13, místnost č. 1026). Závěrečné zprávy řešitelé odevzdají v tištěné i elektronické verzi do 15. 12. 2018. U projektů, které budou probíhat ještě v prosinci 2018, je možné odevzdat závěrečnou zprávu do 31. 1. 2019. Závěrečné zprávy budou vyhodnoceny děkanem a tajemnicí fakulty.


Attachments:

vyhlaseni.SP.VGS.2018.pdf (732.7 KB).