Vyhlášení pro 1. kolo VGS 2018 1. a 2. okruh

Vyhlášení vnitřní grantové soutěže IP HAMU (dále jen VGS IP HAMU) na rok 2018 (1. kolo)

 

Celková částka určená pro 1. kolo VGS IP HAMU 2018 je 1 500 000 Kč

V souladu s výnosem rektora č. 8/2015, kterým se vyhlašují pravidla vnitřní soutěže AMU pro rozdělování prostředků příslušné části Institucionálního plánu pro rok 2016 - 2018, vyhlašuje děkan HAMU pravidla pro rozdělování prostředků pro 1. kolo Vnitřní grantové soutěže na Hudební a taneční fakultě AMU pro rok 2018:

Okruh 1: Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů.

I. Obecná část

Projekt je přihláškou do výběrového řízení v rámci HAMU. Předložený projekt musí splňovat formální i obsahové náležitosti. Předkládané projekty by měly odkazovat na strategické priority fakulty respektive katedry, zejména klást důraz na zajišťování kvality studijních programů a na jejich inovaci formou vytváření nových popřípadě inovace stávajících předmětů/kurzů. Projekty mohou být maximálně tříleté. Víceleté projekty jsou možné, každoročně ale musí být do soutěže znovu přihlášeny. Řešitelem může být kterýkoliv pedagogický pracovník. Změny v projektu podléhají schválení děkana/tajemnice.

Prostředky je možno použít i na pedagogické vedení tvůrčí činnosti studentů provozované v rámci i nad rámec úvazku. Prostředky mohou být poskytnuty na podporu mladých pedagogů i na termínované navýšení pracovního úvazku formou jednorázové mimořádné odměny za práci nad rámec pracovního úvazku, respektive formou osobního příplatku. Ve výjimečných případech lze vypsat i výběrové řízení na nového pracovníka. Prostředky z IP však lze i v tomto případě garantovat pouze do konce roku 2018.

Dále je tento okruh zaměřen na inovaci stávajících programů, kurzů a předmětů například formou e-learningových kurzů, výuky, seminářů či masterclass hostujících pedagogů z ČR i ze zahraničí. Podporuje navazování kontaktů se zahraničními školami, směřující k výměně studentů a pedagogů a vytváření společných programů se zahraniční školou.

Projekt bude mít tuto povinnou strukturu:

 1. tematický okruh

 2. název projektu (zaváděného předmětu nebo inovace předmětu)

 3. termín řešení projektu od - do

 4. rozpočet projektu 2018

 5. údaje o řešiteli, tzn. jméno, příjmení, strukturované CV - příloha

 6. fakulta - katedra

 7. případní spoluřešitelé (pedagogové a studenti)

 8. anotace

 9. přínos k rozvoji fakulty - oboru

 10. název předmětu/kurzu a popis cílové skupiny projektu a počet studentů, kterých se inovační změny studijních programů budou týkat, jedná-li se o víceletý projekt (max. tříletý), rozvrhnout tyto inovace i do následujících let a stanovit jednotlivé cíle v časové posloupnosti

 11. cíl řešení a způsob, kterým tohoto cíle dosáhnout, včetně odůvodnění zapojení jmenovaných spoluřešitelů

 12. podrobný časový harmonogram; pokud je projekt víceletý (max. tříletý) harmonogram projektu na všechny roky

 13. doporučení příslušné katedry včetně vyjádření, jaký přínos tento projekt pro rozvoj fakulty/katedry má

 14. včetně specifikace plánované délky projektu, stanovení čerpání finančních prostředků v návaznosti na cíle v jednotlivých letech - tabulka

   

  Pro podání žádosti o grant je nutné použít formulář 1. kolo VGS IP HAMU 2018, který je umístěn na https://hamu.cz/cs/veda-a-vyzkum/granty/vnitrni-grantova-soutez/

   

  II. Rozpočet

  V této kapitole budou uvedeny pouze náklady, které se týkají inovace předmětu/kurzu a tím i inovace programu, např. mzdové náklady vč. zákonných plateb, náklady na dohody o provedení práce, potřeba přístrojového vybavení, neinvestice, dovybavení literaturou k danému předmětu, cestovné, případně i stipendia s uvedením data jejich předpokládaného čerpání. Výběrová komise může upravit rozpočet s ohledem na nepřekročitelné položky tak, aby v součtu nepřekročily limit přidělený fakultě. Jakékoli změny ve výši rozpočtu, překračující 10 % rozpočtu, schvaluje děkan/tajemnice fakulty. Prostředky mohou být čerpány pouze do konce listopadu 2018. Ve výjimečných případech, které schvaluje výběrová komise/děkan, je možné čerpat prostředky v prosinci 2018.

   

  III. Řešitel projektu, podávání projektů

  Řešitelem může být kterýkoliv pedagogický pracovník. Pro podání žádosti o grant je nutné použít formulář 1. kolo VGS IP HAMU 2018 Okruh 1. Projekty jsou podávány v písemné i elektronické podobě Ing. Kamile Mikešové(kamila.mikesova@hamu.cz), oddělení pro vědu a výzkum, Malostranské nám. 13, místnost č. 1026). Uzávěrka přihlášek v Okruhu 1 je 31. 1. 2018.Děkan fakulty může vyhlásit 2. kolo výběrového řízení v průběhu roku 2018.

   

  IV. Hodnocení projektů

  Žádosti budou hodnoceny komisí VGS ve složení děkan, proděkani, tajemník a jeden člen akademického senátu HAMU. Výsledky výběrového řízení budou uveřejněny na Úřední desce HAMU a webových stránkách fakulty.

   

  V. Závěrečná zpráva

  Závěrečná zpráva na příslušném formuláři bude obsahovat zdůvodnění účelného vynaložení přidělených prostředků a dále doložení relevantních materiálů, že akce skutečně proběhla (program, plakát, DVD), vyhodnocení přínosu a úspěšnosti řešeného grantu. Přílohou závěrečné zprávy bude přehled čerpání finančních prostředků z iFIS. Závěrečné zprávy projektů se podávají nejpozději 15. 12. 2018. U projektů, které budou probíhat ještě v prosinci 2018, bude možné odevzdat závěrečnou zprávu do 31. 1. 2019.

  Hodnotící komise bude totožná s komisí výběrovou. Závěrečné zprávy budou odevzdány písemně i elektronicky příslušné grantové referentce.

   

  Okruh 2: Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti

  V tomto okruhu se uplatňují výrazná specifika fakultních programů. Projekt je přihláškou do výběrového řízení v rámci HAMU. Předložený projekt musí splňovat formální i obsahové náležitosti. Projekty mohou být maximálně tříleté. Víceleté projekty jsou možné, každoročně ale musí být do soutěže znovu přihlášeny. Řešitelé projektů mohou být řádní studenti ve všech stupních studia. Změny v projektu podléhají schválení děkana/tajemnice.

  Předkládané projekty by měly sloužit k podpoře tvůrčí činnosti studentů nad rámec daných studijních povinností. Základním předpokladem je významný tvůrčí či vědecký vklad studenta HAMU v projektu.

  Okruhy podpořené práce:

  1. oblast interpretace a kompozice – např. účast na domácích a zahraničních soutěžích, festivalech, přehlídkách, koncertech (včetně jejich repríz), publikační činnost reflektující tvůrčí činnost studenta, propagace tvůrčí činnosti v ČR i zahraničí, demo nahrávky CD a DVD

  2. oblast scénického umění – např. choreografie, režie, tvorba díla, realizace (včetně repríz)

  3. producentská činnost – např. produkce jednorázového projektu, koncertu, festivalu, představení (včetně jeho repríz), organizace přednášek, kurzů, seminářů

  4. vědecká a badatelská tvůrčí činnost

   

  I. Obecná část

  Projekt musí obsahovat:

 1. název projektu

 2. termín řešení projektu od - do

 3. rozpočet projektu

 4. údaje o řešiteli

 5. údaje o pedagogovi, který bude za předpokládanou tvůrčí nebo vědeckou práci studentů zodpovědný

 6. případní spoluřešitelé (pedagogové, studenti)

 7. popis projektu

 8. podrobný časový harmonogram; pokud je projekt víceletý (max. tříletý) harmonogram projektu na všechny roky

 9. přínos projektu pro inovaci vzdělávací činnosti a pro příslušný obor/program

 10. seznam projektů, ve kterých byl řešitel již úspěšný

 11. podrobný časový harmonogram

 12. doporučení příslušné katedry

 13. podrobný rozpočet 2018 - tabulka

   

  Pro podání žádosti o grant je nutné použít formulář 1. kolo VGS IP HAMU 2018, který je umístěn na https://hamu.cz/cs/veda-a-vyzkum/granty/vnitrni-grantova-soutez/

   

   

  II. Rozpočet

  Žádost musí obsahovat rozpočet, kde jsou jednotlivé položky detailně rozpracovány. Výběrová komise může upravit rozpočet s ohledem na nepřekročitelné položky tak, aby v součtu nepřekročily limit přidělený fakultě. Jakékoli změny ve výši rozpočtu, překračující 10 % rozpočtu, schvaluje děkan/tajemnice fakulty. Prostředky mohou být čerpány pouze do konce listopadu 2018. Ve výjimečných případech, které schvaluje výběrová komise, je možné čerpat prostředky i v prosinci 2018.

   

  III. Řešitel projektu, hodnocení projektů

  Řešitelé projektů mohou být řádní studenti ve všech stupních studia (Bc, Mg i doktorském). Projekty jsou podávány jak v elektronické tak i v písemné podobě Ing. Andree Zíkové, Malostranské nám. 13, 1. patro, místnost č. 1026 (odd. pro vědu a výzkum), andrea.zikova@hamu.cz. Uzávěrka přihlášek v Okruhu 2 je 31. 1. 2018.

IV. Hodnocení projektů

Žádosti budou hodnoceny komisí VGS ve složení děkan, proděkani, tajemnice a jeden člen akademického senátu ze studentské komory HAMU. Výsledky výběrového řízení budou uveřejněny na Úřední desce a webových stránkách fakulty.

 

V. Závěrečná zpráva

Závěrečná zpráva bude obsahovat zdůvodnění účelného vynaložení přidělených prostředků a dále doložení relevantních materiálů, že akce skutečně proběhla (program, plakát, DVD). V závěrečné zprávě bude konkrétně zmíněn přínos pro obor/program z hlediska inovace vzdělávací činnosti. Přílohou závěrečné zprávy bude přehled čerpání finančních prostředků. Hodnotící komise bude totožná s komisí výběrovou. Závěrečné zprávy projektů se podávají nejpozději 15. 12. 2018. U projektů, které budou probíhat ještě v prosinci 2018, bude možné odevzdat závěrečnou zprávu do 31. 1. 2019.

Závěrečné zprávy budou odevzdány písemně i elektronicky k rukám Ing. Andrey Zíkové, Malostranské nám. 13, 1. patro, místnost č. 1026, (andrea.zikova@hamu.cz).

 


Attachments:

vyhlaseni.VGS.2018.pdf (1.9 MB).