Zápis ze zasedání komise pro IP Vnitřní soutěž HAMU ze dne 20. 2. 2018

 

Přítomni:           doc. Janeček, CSc., prof. Klánský, MgA. Lukáš Klánský (studentská komora AS HAMU), prof. Mareš, Ing. Mikešová, MgA. Venyš, Ph.D.

Omluveni:          Ing. Halenka

 

Program:           

  1. Závěrečné zhodnocení projektů za rok 2017
  2. Výběr projektů pro rok 2018 - 1. kolo


Ad 1) Závěrečné zhodnocení projektů za rok 2017

Bylo konstatováno, že vyúčtování všech projektů proběhlo dle pravidel. Závěrečné zprávy byly odevzdány včas a v odpovídající kvalitě.

Po projednání bylo vyúčtování a závěrečné zprávy projektů za rok 2017 schváleny výběrovou komisí.


 Ad 2) Výběr projektů pro rok 2018 - 1. kolo

Podané žádosti byly projednány výběrovou komisí. Komise rozhodla o přidělení prostředků jednotlivým žádostem, celkový přehled je uveden v příloze č. 1 IP vnitřní grantová soutěž HAMU 2018. Vzhledem k dvojnásobnému převisu požadované finanční podpory, byly požadované částky ve většině případů sníženy.  Podrobnosti žadatelům upřesní příslušná pracovnice oddělení V+V..

Veškeré přidělené prostředky byly rozděleny. Výběrová komise rozhodla, že v roce 2018 nebude vypsáno 2. kolo soutěže.

Počet příloh: 1

Zapsala: Ing. K. Mikešová

 

prof. Ivan Klánský
děkan HAMU


Attachments:

VGS.HAMU.zapis.komise.vysledky.2018.20.2.pdf (872.7 KB).