Pozvánka na zasedání Akademického senátu HAMU dne 16. 4. 2021

Vážení členové akademické obce HAMU,

přijměte prosím pozvání na zasedání Akademického senátu HAMU, které se uskuteční 

v pátek 16. dubna 2021 od 10 hod prezenčně v Galerii HAMU.

Jednání akademického senátu je veřejné. 

Program:
1)    Volba předsedy AS HAMU
2)    Volba místopředsedů AS HAMU 
3)    Schválení navrženého programu
4)    Vyhláška děkana k přijímacímu řízení do doktorského studia, host prof. I. Klánský, děkan fakulty
5)    Návrh rozpočtu fakulty na rok 2021, host Ing. J. Krotilová, tajemnice fakulty
6)    Projednání akreditačních spisů

7)    Různé a dotazy hostů

6. April 2021

.