Výsledky voleb do AS AMU a informace k doplňujícím volbám do studentské komory AS AMU - 19.2.2018

V Praze 15.2.2018

Ve dnech 13. a 14. února 2018 proběhly na celé AMU volby do Akademického senátu AMU.

Níže jsou uvedeny výsledek voleb na HAMU (jména jsou uvedena bez titulů, číslice označují počet hlasů odevzdaných ve prospěch navržených kandidátů).
Celkem odevzdáno 108 hlasovacích lístků.

Pedagogická komora: Počet hlasů
Slavomír Hořínka 33
Ivo Kahánek 46
Jan Mach 25
František Malý 31
Vladimír Rejlek 16
Ondřej Urban 54
Noemi Zárubová – Pfeffermannová 43

Studentská komora: Počet hlasů
Josef Bartoš 28
Marek Kozák 39
Michaela Mochnáčová 39
Tereza Olivia 17
Matouš Pěruška 52

 

Zvoleni:

1. Ondřej Urban
2. Ivo Kahánek
3. Noemi Zárubová - Pfeffermannová

1. Matouš Pěruška 2.

 

Vzhledem k faktu, že 2 kandidáti do studentské komory AS AMU získali stejný počet hlasů a skončili na 2. a 3. místě, bude se volba mezi nimi opakovat.

Opakování volby se uskuteční dne 19. února 2018 v Cafe HAMU od 13. hod do 15. hod.

Kandidáti: Michaela Mochnáčová a Marek Kozák

doc. Adam Halaš

 

Informace o doplňující volbě na FAMU

Ve smyslu § 8 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění, čl. 4 Statutu AMU ze dne 21. prosince 2016 a podle Volebního řádu Akademického senátu AMU ze dne 19. května 2017 vyhlašuje rektor AMU na Filmové a televizní fakultě AMU dílčí doplňující volbu jednoho člena Studentské komory Akademického senátu AMU.

Termín konání voleb: 1. a 2. března 2018

Podle čl. 2.3 a 2.2 cit. Volebního řádu Akademického senátu AMU zůstává složení volební komise stejné jako v průběhu řádných voleb do AS AMU, konaných ve dnech 13. a 14. února 2018.

Kandidáta na člena Studentské komory AS AMU může navrhnout každý člen akademické obce FAMU. Návrhy na kandidáty musí být podány v listinné podobě na děkanát FAMU nejpozději do 23. února 2018 do 12:00 hodin. Návrh musí obsahovat podpis navrhovatele a písemný souhlas navrhovaného.

Výsledky voleb budou zveřejněny nejpozději 2. března 2018.

Kompletní informace o průběhu voleb, volebních výsledcích na celé AMU a doplňující volbách na FAMU zde: https://www.amu.cz/cs/vse-o-amu/organy-amu/akademicky-senat/200/

 

15. February 2018

.