Usnesení AS HAMU k zahájení voleb děkana HAMU pro období 2022–2026


Akademický senát Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze (dále AS HAMU) v souladu s čl. 3 Jednacího řádu AS HAMU v platném znění se usnesl dne 24. 6. 2021 na zahájení výběru kandidáta na jmenování děkana Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze (dále HAMU) pro funkční období 2022–2026.

Podle Jednacího řádu AS HAMU může kandidáty na jmenování děkana navrhnout každý člen akademické obce po ověření souhlasu navrhovaného (viz příloha usnesení - Návrh kandidáta na jmenování děkanem HAMU).

Datum uzávěrky pro podání návrhu na kandidáty je 12. 10. 2021. Návrhy na kandidáty se předkládají k rukám předsedy AS HAMU doc. Ondřeje Urbana v listinné podobě. Sběrným místem je stanoven sekretariát děkana HAMU, Malostranské náměstí 258/13, Praha 1. Návrhy budou průběžně zveřejňovány na úřední desce HAMU a ve veřejné části webových stránek fakulty.

Kandidáti předloží, v listinné podobě dopisem, k rukám předsedy AS HAMU do 26. 10. 2021:

Předseda AS HAMU rozešle kopii koncepce a životopisu všech kandidátů v elektronické podobě všem členům AS HAMU.

Na úterý 23. 11. 2021 od 15:00 hodin svolává předseda AS HAMU do Galerie HAMU, Malostranské náměstí 258/13, Praha 1 shromáždění Akademické obce HAMU, na němž kandidáti představí sebe a své koncepce a zodpoví dotazy členů Akademické obce. 

Týž den, v úterý 23. 11. 2021 po skončení shromáždění Akademické obce HAMU, se bude AS HAMU usnášet o návrhu na jmenování děkana HAMU.


doc. Ing. MgA. Ondřej Urban, Ph.D., v.r.
předseda AS HAMU

31. srpen 2021 
 

31. August 2021

Attachments

Návrh kandidata na jmenování děkanem HAMU.docx (21.4 KB) Čestné prohlášení.doc (46.5 KB) Doporučený vzor CV.doc (43.0 KB)


.