OZNÁMENÍ PŘEDSEDY AS HAMU - SDĚLENÍ K VOLBĚ DĚKANA HAMU

Vážené členky a členové akademické obce,

v souladu s usnesením akademického senátu HAMU ze dne 24. 6. 2021 vám tímto předkládám životopis a koncepci kandidáta na jmenování děkanem Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze (dále jen HAMU) pro funkční období 2022–2026. Tímto kandidátem je prof. Ivan Klánský, současný děkan HAMU.

V této souvislosti si vás dovoluji srdečně pozvat na shromáždění akademické obce HAMU, které je svoláno na úterý 23. 11. 2020 od 15:00 hodin do Galerie HAMU, na němž kandidát představí sebe a svou koncepci a zodpoví dotazy členů akademické obce. Po skončení tohoto shromáždění se bude Akademický senát HAMU usnášet o návrhu na jmenování děkana HAMU.
 

doc. Ing. MgA. Ondřej Urban, Ph.D.
předseda Akademického senátu Hudební a taneční fakulty AMU v Praze
 

prof. Ivan Klánský

 

27. October 2021

.