Usnesení AS HAMU o zahájení výběru kandidáta na jmenování děkana HAMU

 

USNESENÍ

Akademického senátu HAMU

 

Akademický senát Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze (dále: AS HAMU) v souladu s Jednacím řádem AS HAMU v platném znění se usnesl na zahájení výběru kandidáta na jmenování děkana HAMU pro funkční období 2018 – 2022 dnem 16. 8. 2017. Týž den, 16. 8. 2017, předseda AS HAMU toto usnesení sdělí celé akademické obci HAMU zveřejněním ve veřejné části internetových stránek HAMU.

 

Podle čl. 3 odst. 6 Jednacího řádu AS HAMU v platném znění může kandidáty na jmenování děkana navrhovat každý člen akademické obce.

 

Datum uzávěrky pro podání návrhů na kandidáty je 27. 9. 2017 (platí datum poštovního razítka). Návrhy na kandidáty se zasílají písemně k rukám předsedy AS HAMU na adresu Malostranské náměstí 259/13, 118 00 Praha 1. Návrhy na kandidáty se průběžně zveřejňují na úřední desce HAMU a ve veřejné části internetových stránek HAMU.

 

Kandidáti předloží písemně v listinné podobě dopisem k rukám předsedy AS HAMU, na adresu Malostranské náměstí 259/13, 118 00 Praha, do 11. 10. 2017

-      písemný souhlas s kandidaturou

-      koncepci své předpokládané činnosti v rozsahu max. 7 stran, ve čtyřech vyhotoveních a též v elektronické podobě

-      životopis kandidáta (doporučený vzor v příloze) v rozsahu A4 + zároveň na CD ve formátu „.doc“.

-      ověřenou kopii originálu osvědčení podle § 9 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb.

-      čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb. (viz příloha)

-      písemný souhlas se zveřejněním koncepce na .

 

Předseda AS HAMU rozešle neprodleně koncepce všech kandidátů v elektronické podobě členům AS HAMU.

 

Na den 8. 11. 2017 od 14.00 hodin svolávám do Galerie HAMU, Malostranské náměstí 258/13, shromáždění Akademické obce HAMU, na němž kandidáti představí sebe a své koncepce a zodpoví dotazy členů Akademické obce.

Týž den, 8. 11. 2017, se bude AS HAMU usnášet o návrhu na jmenování děkana HAMU.

 

 

Za správnost:
doc. Otomar Kvěch, předseda AS HAMU

V Praze, dne 27. 6. 2017

16. August 2017

.