PROF. IVAN KURZ

E-mail: ivan.kurz@hamu.cz

Web: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ivan_Kurz

Phone: 234 244 141

Department:
  • Composition Department
Consultation hours: po dohodě emailem (ivan.kurz@seznam.cz) Subjects here

„OBDOBNĚ JAKO JE VĚTA MYŠLENKA VYJÁDŘENÁ SLOVY, MŮŽE BÝT HUDBA JISTÝ DRUH CITU, POPŘ. EMOCE VYJÁDŘENÁ TÓNY. BEZ VYUŽITÍ INTUITIVNÍHO MYŠLENÍ JAKO SPECIFICKÉHO POZNÁVACÍHO PROCESU NENÍ PRAKTICKY MOŽNÁ ŽÁDNÁ TVŮRČÍ AKTIVITA. ZPŮSOBILOST MYŠLENÍ, BOHATÝ SVĚT EMOCÍ I CITŮ A SCHOPNOST OBRACET SE ZPĚT KE SVÉMU STVOŘITELI, TO JE ONO CO ČLOVĚKA ODLIŠUJE OD VŠEHO OSTATNÍHO TVORSTVA, CO MU DÁVÁ NEOPAKOVATELNOU JEDINEČNOST A NESKUTEČNÉ MOŽNOSTI: VE SMYSLU KLADNÉM I ZÁPORNÉM.....“

SUCCESSES & CVS

1) skladatelské dílo v rozsahu cca 100 opusů. Zahrnuje tvorbu orchestrální, komorní, vokální i hudebně dramatickou
2) Symfonická hudba: 4 symfonie, 9 symfonických obrazů a řada dalších skladeb
3) Komorní hudba: 6 smyčcových kvartet, kvintety, tria a další nástrojové sestavy nejrůznějšího obsazení
4) sborová tvorba: kompozice pro dětské sbory, smíšené sbory i komorní vokální sestavy
5) tvorba oratorní: 4 oratoria ( pro sóla, sbor, recitátora a orchestr - texty mariánských zjevení)
6) tvorba hudebně dramatická: Celovečerní televizní opera-melodram „Večerní shromáždění“
7) tvorba scénických hudeb pro film, televizi i divadlo
8) televizní seriály: Panoptikum města pražského; Četnické humoresky
9) celoživotní působnost pedagogická na hudební fakultě AMU
Životopis: Ivan Kurz (* 29. listopadu 1947 Praha) je český hudební skladatel a pedagog. Je jedním z významných představitelů střední skladatelské generace, do povědomí hudební veřejnosti se zapsal jako tvůrce hudby pódiové i jako přední autor hudby filmové a divadelní. Uznání si Kurzova tvorba získala nejen díky své profesionální technické kvalitě, ale především hloubkou a opravdovostí svého sdělení. V jeho hudební řeči dominuje ideál postmoderny, zobrazující se v syntéze kompozičních prostředků. Je autorem mnoha skladeb komorních, vokálních i kompozic elektroakustických. Těžiště jeho tvorby leží zejména v partiturách pro symfonický orchestr. Jeho díla jsou prováděna předními symfonickými a komorními tělesy (Česká filharmonie, FOK, Symfonický orchestr českého rozhlasu, Stamicovo kvarteto, Doležalovo kvarteto, Kühnův dětský sbor, aj.) v tuzemsku i v zahraničí. Od roku 1977 působí jako pedagog na hudební fakultě AMU. Do obecného povědomí nejširší veřejnosti vstoupila jeho filmová hudba k televizním seriálům „Panoptikum města pražského“ a „Četnické humoresky“.
Studia: Po maturitě na Gymnáziu Na Zatlance studoval skladbu na hudební fakultě AMU ve třídě prof. Emila Hlobila, absolvoval 1971. V letech 1971 – 1975 působil v Československé televizi jako externí dramaturg v redakci hudebního vysílání. Současně pokračoval v postgraduálním studiu, interní uměleckou aspiranturu ukončil na hud. fak. AMU u prof. Václava Dobiáše 1976.
Působení na HAMU: V letech 1977 – 1990 působil jako odborný asistent na katedře teorie a dějin hudby HAMU, současně zastával funkci tajemníka této katedry. Na hudební fakultě AMU se posléze habilitoval a byl jmenován docentem pro obor skladba 1990. 1990 – 1996 působil jako docent na katedře skladby HAMU, zároveň (od roku 1993) zastával funkci proděkana. Profesorské jmenovací řízení proběhlo v roce 1996. V témže roce byl jmenován pro obor skladba profesorem. Dále na hudební fakultě AMU působil jako pedagog, proděkan (do konce roku 1997), následně děkan fakulty (1997 – 2000) a vedoucí katedry skladby (2004 - 2010). V současné době působí na katedře skladby jako pedagog, je členem umělecké rady AMU. Ve veřejném životě zastává funkce člena dozorčí rady OSA.