Granty

Veškeré žádosti o granty podávané jménem AMU se podávají na rektorát AMU, a to prostřednictvím fakultních grantových referentek HAMU nejméně 10 dnů před uvedeným termínem.

 

 

Harmonogram výzev

 

Harmonogram výzev

 

 

 

Možnosti získání grantů, finančních ocenění příspěvků:

 

Magistrát hl. m. Prahy – termín pro podání žádostí na rok 2018 byl 7.6.2017

Granty v roce 2018 jsou udělovány v rámci následujících skupin:

  • víceleté granty/podpora kontinuální víceleté činnosti uměleckých a kulturních subjektů/akcí pro léta 2019 – 2022 (od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2022), max. 4letý grant: budou nadále přidělovány s ročním předstihem. Příjemci víceletých grantů mohou žádat o další víceletý grant ve třetím/předposledním roce trvání grantu stávajícího.
  • jednoleté granty/projektové financování celoroční činnosti/jednotlivých projektů (od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018)

 

Roční granty města jsou poskytované na podporu:

- kontinuální umělecké/kulturní činnosti realizované v hl. m. Praze

- jednotlivých uměleckých/kulturních projektů realizovaných v hl. m. Praze

- neprofesionálního umění na území hl. m. Prahy (začleněno v jednotlivých oborech)

- začínajících umělců a jejich projektů realizovaných v hl. m. Praze

- významných projektů jednorázového charakteru realizovaných v hl. m. Praze

- zahraniční reprezentace hl. m. Prahy

- mezinárodních projektů konaných na území hl. m. Prahy.

 

Žádosti o podporu kultury realizované v hl.m. Praze jsou přijímány v rámci následujících oborů:

A) divadlo

B) hudba

C) tanec a nonverbální umění, nový cirkus

D) výtvarné umění, fotografie, nová média

E) literatura

a) prezentace literatury - festivaly, přehlídky, literární pořady, soutěže apod.,

b) vydání hotového autorského díla s obsahovou vazbou k Praze/pragensie, příp. další k vydání připravené publikace tematicky zaměřené na pražskou kulturu a umění, odborné i vědeckopopularizační a kulturně poznávací publikace, znamenající původní a fundovaný přínos k poznání historie, kultury, urbanistického a architektonického vývoje Prahy. K žádosti na vydání hotového autorského díla bude doložen souhlas autora s užitím/vydáním díla.

F) audiovize (v případě filmové tvorby pouze díla s pražskou tematikou)

G) ostatní = nejednoznačně zařaditelné kulturní projekty

(mezioborové projekty a festivaly, víceoborové projekty a festivaly, kulturně sociální projekty a festivaly, kreativně společenské projekty, včetně designové tvorby2 a její prezentace)

 

Termín pro podání žádosti do Kanceláře pro vědu a výzkum: 24.5.2017

Více informací na webových stránkách hlavního města http://kultura.praha.eu/jnp/cz/granty/archiv/granty_2018/vyhlaseni_grantu_hl_m_prahy_v_oblasti.htm

l

 

Ministerstvo kultury ČR

Grantové okruhy jsou vyhlašovány v srpnu odborem umění a knihoven (Hudební festivaly , Koncertní činnost v oblasti české soudobé hudby, Vytvoření a prezentace nového hudebního díla, Interdisciplinární projekty s těžištěm v hudebním umění, Tvůrčí dílny, kurzy, soutěže s postgraduálním dosahem, Vydávání hudebních edic, CD ROM, Hudební konference. Výběrové dotační řízení v programu "Kulturní aktivity")

MK ČR dosud nezveřejnilo termín a podmínky pro přijímání žádostí o dotaci na rok 2018.

Bližší informace naleznete na internetu na adrese www.mkcr.cz v části Výběrová dotační řízení na rok 2018.

Termín uzávěrky příjmu žádostí na MK ČR se očekává v září 2017.

Žádost musí být projednána na úrovni fakulty. Zájemci o dotaci si na děkanátě vyžádají částečně předvyplněné formuláře.

 

Kontakt pro ev. konzultace na MK :
Granty MK ČR odbor umění a knihoven, konzultace v předem dohodnutém termínu.

hudba: PhDr. Vít Roubíček

e-mail: vit.roubicek@mkcr.cz , TF: 257 085 218

divadlo, tanec: MgA. Nataša Zichová

e-mail: natasa.zichova@mkcr.cz , TF: 257 085 213

ekonomický referent: ing. Marie Novotná

e-mail: marie.novotna@mkcr.cz , TF: 257 085 217

Formuláře a podmínky: www.mkcr.cz

 

 

Nadace Český hudební fond

Grantové okruhy: Realizace CD s díly žijících českých autorů vážné hudby, případně českých skladatelů druhé poloviny 20. století; Podpora koncertního provozování české hudby, vytvořené od druhé poloviny 20. století ; Realizace CD pro mladé talenty ve věku do 30 let; Podpora studia v zahraničí pro studenty českých hudebních vysokých škol nebo jejich absolventy do 30 let věku; Vytvoření nebo vydání monografie k české hudební kultuře; Zpracování hudebního fondu (archivu, pozůstalosti) osob či institucí.

Studijní prémie pro následující školní rok vypsáno výběrové řízení se záměrem poskytnout až 12 studijních prémií studentkám a studentům vysokých a středních škol v ČR do 30 let věku v oborech skladba, interpretace soudobé české hudby a hudební věda. Na dobu jednoho školního roku budou studentkám a studentům vysokých hudebních škol uděleny prémie po Kč 15.000,--. Obor skladba: seznam a minutáž připravovaných kompozic, ukázky (partitury, nahrávky) skladeb dokládající dosavadní tvorbu, Interpretační obory: seznam a minutáž studovaných děl českých skladatelů, jež vznikla po roce 1960, je preferována spolupráce se studentem skladatelem. Hudební věda : projekt diplomové práce zaměřené na problematiku české hudby po roce 1945.

Termín uzávěrky: 31. 3. předcházejícího školního roku

Termín pro odevzdání žádostí na rektorát AMU (prostřednictvím fakultních grantových referentek): 20.3. v příslušném roce.

Kontakt : Besední 3, 118 00 Praha 1, Helena Jindráková 257 326 975, nadace@nchf.cz

Formuláře a bližší podmínky www.nchf.cz

 

Nadace ČEZ

Dary směřují do podpory veřejně prospěšných projektů v regionální kultuře v oblasti školství, vědy a výzkumu, kultury, atd.

Kontakt: Seifertova 570/55, 130 00 Praha 3, Ing. Lucie Speratová, Telefon: 211 046 720
lucie.speratova@cez.cz
Formuláře a podmínky: www.cez.cz

 

Nadace Bohuslava Martinů - podpora projektů ve smyslu poznávání a šíření díla B. Martinů.

Termíny uzávěrky:  1.říjen předcházejícího roku (pro podání žádosti v nadcházejícím kalendářním roce)

Kontakt : Bořanovická 1779/14, 182 00  Praha 8,

telefon +420 284 685 228

e-mail:  nadace@martinu.cz

Formulář a podmínky na www.martinu.cz

 

Nadace Leoše Janáčka podpora projektů ve smyslu duchovního odkazu skladatele
Pravidelná podpora živého uvádění Janáčkova díla, ediční činnost, stipendia a studentské odměny

Termín uzávěrky: 4 termíny k podání žádostí, viz web. stránky nadace

Kontakt : Krkoškova 45a, 613 00 Brno Černá Pole, telefon 541 246 824, janacek-nadace@janacek-nadace.cz

Formulář a podmínky na: www.janacek-nadace.cz

 

Nadace Život umělce podpora v oblastech:

Aktivní podpora mladých výkonných umělců ( stáže, mistrovské kurzy, účast na významných soutěžích doma i v zahraničí, systematická podpora projektů mladých umělců po ukončení studia při přechodu do profesionální reality).

Podpora projektů ( Granty a přímá podpora realizace širokého spektra umělecké tvorby, především při hledání nových přístupů jak v oblasti koncertní, divadelní, tak i taneční).

Termíny uzávěrek a výsledky hodnocení žádostí:  viz www.nadace-zivot-umelce.cz

Vyhlášeno veřejné výběrové řízení na poskytnutí nadačních příspěvků z vlastních prostředků nadace v roce 2017 na hudební, divadelní a taneční projekty, soutěže a festivaly konané v roce 2017.

Uzávěrky pro podání žádostí pro rok 2017:

28.2.2017

28.4.2017

31.7.2017

Uzávěrky pro podání žádostí pro rok 2018 nebyly dosud zveřejněny, avšak předpokládá se schéma obdobné předchozím letům.

Rozhodující je datum podání žádosti.

Žádosti se podávají na rektorát AMU prostřednictvím fakultních grantových referentek nejméně 10 dnů před uvedeným termínem.

Výsledky hodnocení správní rady budou zveřejněny na webových stránkách nadace.

Kontakt : Senovážné nám. 23, 110 00Praha 1, telefon 224 142 295, 224 142 289
nadacezivotumelce@volny.cz

Formuláře a podmínky (ke stažení):
www.nadace-zivot-umelce.cz/aktuality.html

 

Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových

Uděluje stipendia (příspěvky) pro vědeckou, literární a uměleckou činnost. Nadační příspěvky jsou přiznávány ve formě stipendií výjimečným jednotlivcům (nikoli institucím nebo kolektivům) ve formě cestovního, vědeckého nebo uměleckého stipendia. Správní rada se schází k udělení stipendií 6 krát ročně.

Kontakt : Vodičkova 17, 110 00 Praha 1 telefon 224 947 691, 224 948 752, info@hlavkovanadace.cz

Čestné prohlášení a podmínky: www.hlavkovanadace.cz

 

Nadace Sophia -všestranná podpora vzdělávání
Podporuje studenty nebo přímo střední a vysoké i umělecké školy

Uzávěrky pro podání žádostí pro rok 2017:

30.4.2017

31.8.2017

30.11.2017

Uzávěrky pro podání žádostí pro rok 2018 nebyly dosud zveřejněny, avšak předpokládá se schéma obdobné předchozím letům

Kontakt : Brno Business Park, budova B Londýnské nám. 2, 639 00 Brno

Ing. Markéta Řeřichová telefon 542 135 451 nebo 731 530 152, sophia@dimension.cz

Formulář a podmínky www.nadacesophia.cz/prisp.aspBayerisch-Tschechische Hochschulagentur  (Česko-bavorská vysokoškolská agentura)

aktuální grantové a stipendijní programy a plánované fórum Česko-bavorské vysokoškolské agentury:

1. Studenti, vyučující a vědečtí pracovníci českých veřejných vysokých škol a univezit mohou u BTHA žádat o stipendia na jazykové kurzy a letní školy v Bavorsku: http://www.btha.cz/cs/stipendia/jazykove-a-odborne-kurzy-v-bavorsku

Vyučující a vědci bavorských veřejných univerzit a vysokých škol se mohou u BTHA ucházet o příspěvky na mobilitu kolegů z českých VŠ a o granty na česko-bavorské akademické projekty (konference, workshopy, letní a zimní školy, exkurze, přípravu projektů atp.): www.btha.de

 

2. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve spolupráci s Česko-bavorskou vysokoškolskou agenturou připravují výzvu k podávání návrhů společných česko-bavorských výzkumných projektů s dobou řešení 2018-2020. Výzva bude otevřena pro všechny vědecké obory, zvláště vítány budou projekty z oblasti lékařských věd a péče o zdraví a z oblasti věd o materiálech. Finanční podpora bude stanovena maximálně do výše 75.000 Euro pro tříletý bilaterální projekt (z toho 37.500 Euro na tříletý projekt pro českou stranu). Výzva bude vyhlášena pravděpodobně na konci června s lhůtou podání žádostí do konce srpna 2017. Více informací: http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/chystana-cesko-bavorska-spoluprace-na-leta-2018-2020-1

3. Save the date: Česko-bavorská vysokoškolská agentura a Východobavorská technická vysoká škola (OTH Amberg-Weiden) zvou na 2. česko-bavorské vysokoškolské fórum pro pedagogy, vědecké pracovníky a management vysokých škol z celé ČR a Bavorska od 30. 11. – 1. 12. 2017 ve Weidenu na téma "Česko-bavorské studijní nabídky: od letní školy po doktorát". Program a příhlášky budou k dispozici v průběhu léta na stránkách www.btha.de.

Akce dokumentů