Fakultní grantová komise HAMU

 

Předseda MgA. Irvin Venyš, Ph.D., proděkan pro pedagogickou činnost, vědu a výzkum

Místopředsedkyně prof. Mgr. Dorota Gremlicová, Ph.D., Katedra tance

 

Členové

prof. Vlastimil Mareš, děkan fakulty

prof. Ivan Kurz, Katedra skladby

doc. MgA. Ing. Ondřej Urban, Ph.D., Katedra hudební tvorby, vedoucí Zvukového studia HAMU

doc. Mgr., Eduard Douša, Ph.D., Pražská konzervatoř

Mgr., MgA. Miloš Orson Štědroň, Ph.D, Pražská konzervatoř

Zřízení fakultních grantových komisí (dále „FGK“) je stanoveno čl. 6 Výnosu rektora č. 9/2016

  1. Každá FGK má celkem 7 členů a tvoří ji děkan, proděkan pro VaV, tři členové akademické obce z řad akademických pracovníků a dva externisté.

  2. Interní i externí členy komisí vybírají, jmenují a odvolávají děkani příslušné fakulty.

  3. Funkční období členů FGK je dvouleté, členové mohou být voleni do komise opakovaně.

  4. FGK je usnášeníschopná, sejde-li se více než polovina členů.

  5. Tajemníkem FGK je pracovnice grantového oddělení fakulty.

 

Akce dokumentů