Studijní plány

Podrobný přehled studijních plánů ZDE.

 

Studijní plány oboru  Komorní hry a jednotlivých oborových specializací  jsou sestaveny:

a)    ze skupiny předmětů základu oboru respektive jeho specializace, zahrnující samotný předmět uměleckého souboru a dále pak okruh odborných předmětů s úzkou vazbou ke specializaci,

b)    ze skupiny předmětů teoretického základu, zaměřených k základní problematice hudebně teoretické a hudebně estetické,

c)     ze skupiny předmětů obecného základu (jazyky aj.), rozšiřujících obecný rozhled a vzdělanostní výbavu absolventa.

 

Předměty ad a): bude odborně a personálně  zajišťovat a  jejich rozvoj profilovat stávající Oddělení komorní hry /výhledově se počítá s ustanovením Katedry komorní hry/ ve spolupráci s katedrami:

oborová specializace  Klavírní trio - Katedra klávesových nástrojů ve spolupráci s Katedrou strunných nástrojů
oborová specializace  Smyčcové kvarteto  -  Katedra  strunných nástrojů
oborová specializace  Dechové kvinteto   -  Katedra dechových nástrojů

Všechny oborové specializace se v tomto předmětu  vyučují v rámci magisterského studijního programu   po dobu 4 semestrů v rozsahu 2 hodin týdně pro soubor.

Předměty ad b) (teoretický základ) pro všechny obory studia na HAMU odborně a personálně zajišťuje a o jejich rozvoj pečuje Katedra teorie a dějin hudby.

Předměty ad c) (obecný základ) odborně a personálně zajišťují a o jejich rozvoj pečují následující katedry organizačně začleněné pod rektorát AMU - Katedra cizích jazyků a Katedra tělesné výchovy (uvedená pracoviště zajišťují výuku pro všechny 3 fakulty AMU, tj. pro DAMU, FAMU ,HAMU)

 

Stručná charakteristika a cíl studijního předmětu:

  • dokonalé zvládnutí principů komorní hry,  postavených na hlubokých a vynikajících tradicích české komorní hudby.
  • vysoká profesionalita a interpretační mistrovství hráčů jednotlivých nástrojů
  • dokonalé zvládnutí technické i umělecké problematiky studovaných děl
  • soustavný rozvoj uměleckého partnerství jednotlivých členů ansámblu se zaměřením na spolehlivou a tvůrčí spolupráci v hledání jednotného interpretačního přístupu
  • bezpečná a hluboká orientace v hudebním odkazu minulosti i v jeho stylových obdobích

 

Rámcová osnova předmětu:
Seznámení se stěžejními díly  oborových specializací a to jak českých  skladatelů, tak také děl světových autorů, z nichž v každém semestru budou nejméně dvě nastudována ke koncertnímu provedení.  
Rozvíjení dovedností z předchozích stupňů nástrojového studia, zaměření na souhru, homogenitu souboru, stylovou čistotu interpretace a teoretické i praktické rozšíření repertoáru.

 

Studijní literatura:

Klavírní trio

Studijní literatura vychází z velmi bohatých a rozmanitých možností výběru skladeb pro klavírní trio (Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Dvořák, Mendelssohn, Brahms, Smetana, Ravel atd.). Měla by však být soustředěna na významná díla českých i světových skladatelů od klasicismu po soudobou tvorbu a měla by také brát zřetel na různorodost kompozičních stylů při tvorbě studijního plánu souboru. Výběr literatury také samozřejmě vychází ze schopností a stávajících možností studentů s vědomím neustálé péče o vysokou interpretační kvalitu. Rovněž případná účast ansámblu v mezinárodních soutěžích ovlivňuje studijní program podle repertoárových podmínek jednotlivých soutěží.

Smyčcové  kvarteto

Významná díla českých i světových autorů od klasicismu po soudobou tvorbu, nutný výběr dle schopností a stávajících možností studentů i dle repertoáru soutěží probíhajících souběžně při studiu. V rámci 1. ročníku Mgr. studia nastudovat a provést jeden z vrcholných smyčcových kvartetů W. A. Mozarta (KV 387, 421, 428, 458, 464, 466, 499, 575, 589, 590), nastudovat a uvést novou skladbu pro smyčcové kvarteto, případně v součinnosti s katedrou skladby na HAMU v Praze. V rámci spolupráce s katedrami klávesových a dechových nástrojů nastudovat a uvést některý z klavírních kvintetů nebo kvintetů pro dechový nástroj a smyčcové kvarteto skladatelů, jako např. Mozart, Schubert, Schumann, Brahms, Dvořák atd. 2. ročník – nastudovat a provést jeden z pozdních smyčcových kvartetů L. van Beethovena, jedno vrcholné dílo reprezentující hudbu 20. století (L. Janáček, B. Martinů, B. Bartók, P. Hindemith atd.) a jeden ze smyčcových kvartetů A. Dvořáka (op. 34, 51, 61, 96, 105, 106).

Dechové kvinteto

Výběr z následujících skladeb: Franz Danzi: Kvintet e moll op. 67 č. 2, J.B. Foerster: Dechový kvintet op. 95, Jean Francaix: Quintette, Pavel Haas: Dechový kvintet, op. 10 (1929), Joseph Haydn: Divertimento B-dur, Paul Hindemith: Kleine Kammermusik op.24, č.2, Jacques Ibert: Trois pieces breves, Iša Krejčí: Quintetto per stromenti a fiato (1964), Darius Milhaud: La Cheminée du Roi René, Robert Muczynski: Quintet for winds op.45 (1985), František Antonín Rössler-Rosetti: Dechový kvintet Es-dur, Jan Rychlík: Dechový kvintet (1961), Arnold Schoenberg: Kvintet op.26, Karlheinz Stockhausen: Zeitmasse op.5, Václav Trojan: Dechový kvintet, op. 8 (1937), Dalibor C. Vačkář: Quintetto giocoso a dalších významných děl českých i světových autorů od klasicismu po soudobou tvorbu přizpůsobený schopnostem a stávajícím možnostem studentů i dle repertoáru soutěží probíhajících souběžně při studiu.

Veškerá povinná studijní literatura  je k dispozici v knihovně AMU, speciální edice a srovnávací literatura je k dispozici z osobních archívů a fondů pedagogů a studentů. Z depozitáře hudebních nástrojů HAMU lze pro studijní účely využít i nestandardní a historické nástroje. Dostupnost výpočetní techniky je velmi dobrá: v knihovně, počítačové středisko, místa určená k práci s počítači. Koncertní a umělecko-provozní agendu zajišťuje specializované pracoviště Umělecký provoz.

Akce dokumentů