Katedra dechových nástrojů

Česká dechová škola zaznamenala od ustavení HAMU v roce 1945 (výuka začala o rok později) vynikající profilaci jednotlivých výukových oborů dechové katedry. V počátku se jednalo o nástroje dechového kvinteta (flétnu, hoboj, klarinet, fagot, lesní roh), paralelně se výuka rozšířila o trubku, trombón a v neposlední řadě i o tubu.

Ambicí všech pedagogických generací byla velká kreativita absolventů, neboť škola musela respektovat požadavky praxe. Vedle sólistické a komorní průpravy byl kladen maximální důraz i na rozvoj praktik orchestrální hry. Pedagogové, kteří sami tvořili špičku našeho interpretačního umění, dokázali náročností vstupní přijímací zkoušky a následně i samotného výukového procesu nastavit výsledné parametry absolventů. Není tedy překvapujícím zjištěním, že se s absolventy dechové katedry HAMU setkáváme na všech význačných postech v orchestrech ČF, FOK, SOČR, ND a jinde. Vedle této praxe se absolventi školy stali výraznými sólistickými osobnostmi, laureáty mezinárodních soutěží, zakladateli, iniciátory či dramaturgy řady komorních souborů a v neposlední řadě osobnostmi, které nás reprezentují i v rovině hudební pedagogiky, metodologie, osvěty a organizace hudebního života.

Dechová katedra HAMU rozvíjí velmi čilou spolupráci v součinnosti s význačnými evropskými i zámořskými školami a centry v rámci výměny studentských a pedagogických mobilit. Pedagogové katedry jsou velmi často zváni pořadateli mistrovských kursů k lektorské účasti, zasedají do mezinárodních porot význačných a prestižních hudebních soutěží a rozvíjí svoji interpretační, přednáškovou a vzdělávací činnost.

Studium na dechové katedře je traktováno ve všech oborech do trojstupňového modelu: tříleté bakalářské studium, navazující dvouleté magisterské studium, navazující tříleté doktorské studium, s tím, že zákonná norma počítá ve všech třech stupních jednoroční prolongace. Vedle studia v českém jazyce může katedra poskytnout i výuku hlavních oborů v angličtině a němčině.

Obory: flétna, hoboj, klarinet, fagot

V rámci výuky je počítáno s výrazným zapojením všech studentů do koncertních aktivit školy v rámci komorních souborů, orchestrů i sólistických výstupů.

Obory: trubka, lesní roh, trombon, tuba

Historicky repertoárová tradice žesťových nástrojů počítá s malými formacemi, sestavenými ze studentů školy, které mohou aktivně spoluvytvářet umělecko společenský ráz a dopad významných akcí. Imatrikulace, promoce, udílení čestných doktorátů, apod. jsou doprovázeny fanfárami a ceremoniální hudbou v rozsahu čtyř staletí a všech stylových období.

Akce dokumentů