Absolutorium oboru Zvuková tvorba

Bakalářské studium

Absolvent bakalářského studia oboru Zvuková tvorba na HAMU představuje technicko-uměleckou osobnost schopnou samostatné tvůrčí práce se zvukem. Musí umět spojovat ovládání nejmodernějších technických postupů a prostředků s estetickou působností a individuální kreativitou a psychofyziologii sluchového vnímání s platnými estetickými normami zvukové komunikace v nahrávkách umělecké (vážné) hudby, v realizaci elektronického zvuku a v obecně kreativní práci se zvukem.

Státní bakalářská zkouška oboru Zvuková tvorba na HAMU se skládá:

 • z ústní zkoušky z profilových předmětů:
  • Teorie zvukové tvorby
  • Akustika hudebních nástrojů a lidského hlasu
 • z obhajoby písemné práce přínosného obsahu z teorie a praxe zvukové tvorby či realizace elektro-akustické hudby v rozsahu cca 20 stran strojopisu
 • z obhajoby závěrečné umělecké práce, tj. nahrávky z oblasti umělecké hudby v rozsahu minimálně 20 min., případně realizace elektroakustické skladby posluchače HAMU, ozvučení inscenace hudebně dramatického díla apod.

Magisterské studium

Absolvent magisterského studia oboru Zvuková tvorba na HAMU představuje umělecko-technickou osobnost schopnou samostatné tvůrčí práce se zvukem jako prostředku hudebně estetické komunikace. Musí umět spojovat racionální poznávání a ovládání nejmodernějších technických postupů a prostředků s estetickou působností a individuální kreativitou, psychofyziologii sluchového vnímání s platnými estetickými a etickými normami zvukové komunikace v nahrávkách nejzávažnějších děl umělecké (vážné) hudby, v realizaci projektů hudby elektroakustické a v samostatné obecně kreativní práci se zvukem.

Státní magisterská zkouška oboru Zvuková tvorba na HAMU se skládá:

 • z ústní zkoušky z profilových předmětů
  • Teorie zvukové tvorby
  • Hudební a psychologická akustika
 • z obhajoby písemné práce přínosného obsahu z teorie a  praxe zvukové tvorby či realizace elektroakustické hudby v rozsahu cca 40 stran strojopisu
 • z obhajoby závěrečné umělecké práce, tj. veřejně provozované či distribuované nahrávky z oblasti umělecké hudby v rozsahu minimálně 30 min. (např. v podobě CD), případně realizace elektroakustické skladby posluchače HAMU, ozvučení inscenace hudebně dramatického díla apod. dle náročnosti projektu
Akce dokumentů