Přijímací řízení - Zvuková tvorba

Přijímací řízení ke studiu oboru bakalářského a magisterského stupeň oboru Zvuková tvorba na HAMU probíhá každoročně. Studium doktorského stupně studia oboru Zvuková tvorba na HAMU se vyhlašuje pro každý školní rok samostatně.

Bližší informace lze nalézt na stránkách studijního oddělení fakulty HAMU:

https://www.hamu.cz/studium/pro-uchazece

Bakalářské studium

Podmínkou přijetí ke studiu na bakalářském stupni je ukončené středoškolské vzdělání s maturitou a úspěšné složení přijímací zkoušky. Přijímací zkouška se skládá z talentové zkoušky, hudebně teoretické zkoušky a ze zjišťovací zkoušky hry na hudební nástroj.

Talentová zkouška - první část

Talentová zkouška ve své teoretické a praktické části prověřuje talentové předpoklady uchazeče, tj. sluchovou rozlišitelnost a paměť, zvukovou představivost a schopnost analyzovat zvukovou informaci po kvantitativní i kvalitativní stránce, dále základní orientaci v akustice, elektrotechnice a zvukové technice, v hudebních stylech, žánrech a hudebních nástrojích po zvukové stránce a všeobecný kulturní přehled.

První část talentové zkoušky se skládá z:

  • technického minima (v písemné formě), které prověřuje znalost základních fyzikálních jednotek, jevů a zákonů (zejména z oblasti elektrotechniky a akustiky) a funkčních principů zvukové a výpočetní techniky,
  • poslechové části, která prověřuje základní orientaci v melodii a rytmu dle notového zápisu, ve výšce, hlasitosti a barvě zvuku, ve stereofonním obrazu hudební nahrávky a v identifikaci hudebních stylů, skladatelů a jejich děl.

První část talentové zkoušky je samostatně hodnocena. Ke zkoušce z hudební teorie a k druhé části talentové zkoušky postupuje uchazeč pouze při úspěšném zvládnutí první části talentové zkoušky.

Zkouška z hudební teorie

Tato zkouška prověřuje odpovídající znalosti, které uchazeč o studium na hudební fakultě musí vzhledem ke zvolenému oboru studia prokázat. Zkoušku nezajišťuje katedra zvukové tvorby. Bližší informace o zkoušce najdete na stránce: https://www.hamu.cz/studium/pro-uchazece/pozadavky-k-teoreticke-zkousce-1

Talentová zkouška - druhá část

Druhá část talentové zkoušky se skládá z:

  • rozboru hudebních nahrávek, a to v identifikaci jejích základních technických, zvukových a hudebních nedostatků s vyznačením v notovém záznamu,
  • z praxe zvukové tvorby, která se sestává z provedení výběru a mixáže hudebního a ruchového doprovodu ke mluvenému slovu a z realizace malé hudební formy výběrem a mixáží abstraktních zvukových pásem,
  • z ústního pohovoru, jehož součástí je předvedení hry na libovolný hudební nástroj.

V průběhu druhé části talentové zkoušky se uchazeči podrobí audiometrickému vyšetření.

Doporučená literatura k přijímací zkoušce do bakalářského stupně oboru Zvuková tvorba:
Urgošík B., Fyzika, SNTL, Praha 1981
Svoboda E., Přehled středoskolské fyziky, Prometheus, Praha 2001
Vlachý V., Praxe zvukové techniky, Muzikus, Praha 1995
Janoušek I., ABC akustiky pro hudební praxi, Editio Supraphon, Praha 1979
Zamazal V., Hudební nástroje před mikrofonem, Editio Supraphon, Praha 1975

Magisterské studium

Podmínkou přijetí ke studiu na magisterském stupni je absolvování bakalářského stupně oboru Zvuková tvorba na HAMU nebo FAMU, příp. bakalářského stupně na jiné vysoké škole (např. na ČVUT, UK) a úspěšné složení přijímací zkoušky, která náročností v podstatě odpovídá bakalářské zkoušce oboru Zvuková tvorba na HAMU.

Oborová část přijímací zkoušky zahrnuje písemnou zkoušku ze základů akustiky, elektroniky a zvukové techniky a poslechovou zkoušku.

Součástí oborové přijímací zkoušky je též prověření praktických znalostí a dovedností z oblasti záznamu a zpracování zvuku. Hudební část zkoušky je zaměřena na dějiny hudby a základy hudební teorie. Součástí zkoušky je též ověření znalostí hry na klavír a audiometrické vyšetření. Tato část zkoušky může být absolventům bakalářského stupně oboru Zvuková tvorba na Hudební a taneční fakultě uznána.

Zkouška je uzavřena ústním pohovorem.

Spolu s vyplněnou přihláškou do magisterského stupně studia dodá uchazeč přehled svých aktivit na poli zvukové tvorby, např. seznam svých nahrávek. K přijímací zkoušce může uchazeč předložit své nahrávky či realizované zvukové projekty ve formátu MC, MD, DAT a CD.

Uchazeči, který absolvoval bakalářské studium oboru Zvuková tvorba na HAMU, může přijímací komise prominout oborovou praktickou část a hudební část zkoušky.

Termín pro podání přihlášek k bakalářskému i magisterskému studiu oboru Zvuková tvorba na HAMU vyhlašuje studijní oddělení fakulty.

Komise pro přijímací zkoušky:
Doc. MgA. Martin Pinkas, Ph.D.
Doc. MgA. Ing. Ondřej Urban, Ph.D.
Doc. Tomáš Zikmund
odb. as. MgA. Jakub Hadraba, Ph.D.
PhDr. Aleš Dvořák
Oldřich Slezák

Doktorské studium

Podmínkou přijetí ke studiu na doktorském stupni je absolvování magisterského stupně oboru Zvuková tvorba na HAMU nebo FAMU, výjimečně příbuzného oboru na jiné vysoké škole a úspěšné složení přijímacího řízení, které vypisuje děkan HAMU.

Přijímací komisi jmenuje děkan HAMU z řad členů oborové rady doktorského studia oboru Zvuková tvorba.

Rámcové tématické okruhy disertačních prací:

  • Barva hudebního zvuku a její objektivní hodnocení.
  • Zvuková režie nahrávky artificiální hudby.
  • Realizace elektronického zvuku.
  • Akustika hudebních nástrojů.
  • Akustika uměleckého hlasu.

Podmínkou přihlášení ke studiu je vypracování projektu na jedno vybrané upřesněné téma. Projekt má být odevzdán spolu s přihláškou ke studiu.

Akce dokumentů