Výuka oboru Zvuková tvorba

Výuka oboru Zvuková tvorba se uskutečňuje na Hudební fakultě AMU ve všech stupních vysokoškolského studia, tj. v bakalářském, magisterském a doktorském stupni. Základní koncepcí studia je výchova k tvůrčí práci se zvukem na poli:

  • záznamu zvuku (zejména pak nahrávání klasické hudby)
  • realizace elektronického zvuku
  • zvukové postprodukce
  • zvukové dramaturgie a designu.

Posluchači v bakalářském i magisterském stupni studia pracují ve společných týmech s posluchači oboru hudební režie, skladba a dalších oborů a pod vedením pedagogů realizují společné, veřejně prezentované umělecké projekty. Vedle oborových, technických a akusticko-teoretických předmětů je učební plán orientován na doplnění hudebně teoretického vzdělání, znalostí dějin hudby a repertoáru, dále na sluchovou analýzu, rozbor nahrávek a orientaci v notovém záznamu.

Bakalářské studium

Bakalářské studium (3 roky) je koncipováno jako umělecký obor určený pro absolventy středních škol (konzervatoří, gymnázií, průmyslových škol atd.), kteří mají sluchové schopnosti, technické a hudební znalosti a dovednosti na požadované úrovni. V průběhu bakalářského studia si posluchači osvojí základy tvůrčí práce se zvukem v oblasti hudby po teoretické i praktické stránce, naučí se ovládat moderní zvukovou techniku a prohloubí své hudební znalosti a dovednosti.

Magisterské studium

Magisterské studium (2 roky) je s ohledem na návaznost studijních plánů primárně určeno pro absolventy bakalářského studia Zvukové tvorby na HAMU, dále pro absolventy FAMU, příp. pro další zájemce na odborně srovnatelné úrovni, např. z řad absolventů oboru audiofrekvenční technika na FEL ČVUT. Podmínkou je zvládnutí přijímacích pohovorů odpovídajících znalostem absolventa bakalářského studia Zvukové tvorby na Hudební fakultě AMU.
Posluchači, kteří již ovládají základy technické i umělecké práce se zvukem, umí pracovat s moderní nahrávací technikou a mají hudební znalosti na požadované úrovni, se v magisterském studiu vedle dalšího rozšíření teoretických znalostí věnují závažným praktickým projektům nahrávek klasické hudby, realizace elektroakustické hudby a zvukové postprodukce. Důraz je kladen na vlastní projekty v souladu s budoucí praxí absolventa.

Doktorské studium

Doktorské studium je určeno především pro absolventy oboru Zvuková tvorba na HAMU, příp. FAMU, kteří vedle dalšího prohloubení svých teoretických znalostí v oborových i mezioborových disciplínách (dle individuálního učebního plánu) realizují jako disertační práci vysoce závažný umělecký nebo vědecký projekt v oblasti hudebního zvuku (např. soubor hudebních nahrávek doplněný písemnou explikací, teoretickou monografii apod.)

Akce dokumentů