Přijímací řízení - Hudební režie

Přijímací řízení na bakalářský i magisterský stupeň studia oboru Hudební režie na HAMU se konají pravidelně.

Bližší informace lze nalézt na stránkách studijního oddělení fakulty HAMU:

https://www.hamu.cz/studium/pro-uchazece/info_prijimacky

Bakalářský stupeň

1) schopnost spolehlivé sluchové analýzy nejen v oblasti tónových výšek a

souzvuku na úrovni požadavků předmětu intonace vyučovaného na konzervatořích, ale i v oblasti témbrů, metrorytmických struktur a směrového slyšení

2) znalost hudebně teoretických disciplín v rozsahu osnov konzervatoře

3) orientace v partituře

4) základní analytická orientace v hudebních slozích a kompozičních technikách

5) schopnost samostatného kritického soudu o hudební skladbě a interpretaci

6) povahové vlastnosti vhodné pro řídící práci a schopnost jednání s lidmi

Předpokladem pro přijetí je úspěšné složení talentové zkoušky.

Talentová zkouška se skládá:

1) z písemné zkoušky, jejímž obsahem jsou otázky prověřující výše zmíněné požadavky

2) z ústní zkoušky a pohovoru, v nichž uchazeč prokáže uvedené znalosti a schopnosti a alespoň elementární orientaci v oboru zvuku a nahrávání.

Magisterský stupeň

1) V případě úspěšného absolutoria bakalářského stupně oboru Hudební režie se formou písemné zkoušky prověřuje úroveň znalostí a dovedností obecně hudebních (mj. pokročilá orientace v partituře, transpozice, méně obvyklé klíče, netradiční notový zápis a pod.) i úroveň speciálních znalostí z daného oboru, které student získal v průběhu předchozího studia.

2) V případě uchazečů z jiných oborů musí být navíc prověřeny příslušné speciální sluchové předpoklady.

Akce dokumentů