Výuka oboru Hudební režie

Hudební režie je velice specializovaný obor, vyžadující velmi komplexní hudební vzdělání. Vychovává odborníky schopné řídit nahrávání hudebního snímku, schopné spolupráce s ostatními členy nahrávacího týmu (mistr zvuku - zvukový režisér) a zároveň schopné úspěšně usměrňovat a korigovat výkon interpreta ve smyslu požadavků na profesionální hudební nahrávku.

Důkladná hudebně teoretická průprava umožňuje hluboký vhled do struktury hudebního díla a schopnost je analyzovat. Je pěstována a rozvíjena schopnost analyzovat interpretační výkon. Student se dále seznamuje s technickými prostředky nahrávání a učí se posuzovat kvalitu a charakter zvukového obrazu nahrávky.

Bakalářský stupeň

Ke studiu se mohou přihlásit absolventi konzervatoří a středních hudebních učilišť, dále absolventi s úplným středoškolským vzděláním, kteří prokáží potřebnou úroveň teoretického i praktického hudebního vzdělání. Ke studiu se rovněž mohou přihlásit studenti hudební fakulty AMU, kteří již byli přijati ke studiu jiného oboru (zejména studenti oborů skladba nebo dirigování). V praktické části studia se na bakalářském stupni student seznamuje s funkcí a úkoly hudebního režiséra a s týmovou prací při praktické realizaci nahrávky ve Zvukovém studiu HAMU.

Magisterský supeň

Je určeno pro absolventy oboru Hudební režie na HAMU či absolventy jiných oborů. V praktické části studia student v navazujícím magisterském stupni již samostatně realizuje náročnější nahrávací projekty (početnější ansámbly, popř. orchestr) a dále prohlubuje své znalosti v oblasti estetiky interpretačního výkonu i estetiky ztvárnění hudební nahrávky.

Absolvent bakalářského stupně teoreticky i prakticky zvládl proces nahrávání hudebního díla. Jeho hudebně teoretická průprava mu dovoluje hluboké a všestranné porozumění hudební skladbě. Je schopen analyzovat výkony interpretů, srozumitelně je komentovat a srovnávat. Totéž uplatňuje při praktickém nahrávání ve studiu. Absolvent navazujícího magisterského stupně studia pak může pokračovat v doktorském studijním programu na HAMU

Profesní uplatnění absolventa oboru Hudební režie: hudební režisér při rozhlasovém či televizním natáčení, hudební režisér při natáčení snímků pro hudební nosiče (CD, DVD a pod.). Pro šíři a hloubku hudebního vzdělání, které tento obor poskytuje, existuje však také možnost uplatnění jako hudební redaktor či dramaturg (např. v rozhlasových stanicích a pod.).

Akce dokumentů