Přijímací zkoušky

Bakalářské studium

Podmínkou pro přijetí ke studiu je úplné střední, úplné střední odborné nebo vyšší odborné vzdělání a úspěšné vykonání přijímací zkoušky. Ve zcela výjimečných případech mimořádného talentu může být uchazeč přijat ke studiu i bez ukončení středního vzdělání; v takovém případě však nemá nárok na udělení akademického titulu po absolutoriu bakalářského i magisterského studia.

Požadavky při přijímacích talentových praktických zkouškách jednotlivých oborů bakalářského studijního programu na Katedře klávesových nástrojů

Předpoklady přijetí (platí pro všechny obory klávesových nástrojů):

Výrazný nástrojový talent (předpoklady pro studium zvoleného nástroje), všeobecné hudební předpoklady (výborná paměť, cit pro rytmus, tempo apod.), hudební představivost a schopnost vystižení hudebních stylů, dobrý zdravotní stav, psychické předpoklady, kulturně společenský přehled.

Klavír

Praktická zkouška:

a) jedno preludium a fuga z Dobře temperovaného klavíru J. S. Bacha

b) dvě koncertní etudy, z toho nejméně jedna Chopinova

c) věta sonátové nebo variační formy z období klasicismu (Haydn, Mozart, Beethoven apod.), mohou být hrány též samostatné variace (např. 32 variací Beethovenových), případně samostatná skladba sonátové formy

d) jedna skladba význačného českého skladatele v trvání nejméně 3 minut, případně více skladeb v trvání max. do 8 minut

e) jedna skladba z období romantismu dle vlastní volby uchazeče.

Z požadovaného repertoáru vybere komise čtyři skladby, které uchazeč při zkoušce předvede. Pořadí hraných skladeb je libovolné. Hra z paměti je podmínkou přijetí

Varhany

Praktická zkouška:

a) J. S. Bach: jedna rychlá věta z Triové sonáty nebo rychlé chorální trio

b) jedna vrcholná skladba J. S. Bacha (preludia a fugy, toccaty a fugy, passacaglia)

c) jedna romantická skladba většího rozsahu

d) jedna soudobá skladba nebo věta z cyklické skladby

e) hra na klavír - 3 etudy dle vlastní volby

Cembalo

Praktická zkouška:

a) volná forma ze 17. st. (např. Toccaty J. Frobergera, M. Rossi atd.)

b) jedna suita francouzských clavecinistů (L. Couperin atd.) nebo

Fr. Couperin: 8 preludií z „L´art de toucher le clavecin“

c) D. Scarlatti: 2 sonáty (virtuózního charakteru) zpaměti

d) skladby J. S. Bacha (Francouzská suita nebo 4 sinfonie nebo 2 preludia a fugy z „Dobře temperovaného klavíru“)

 

___________________________________________________________________________________________________

 

Magisterské studium

Postup do navazujícího magisterského studijního programu probíhá formou přijímací zkoušky. Podmínkou přijetí je ukončené bakalářské studium příslušného oboru. V magisterském studiu lze též pokračovat po vstupu do životní praxe, Předpokladem je prokázání úspěšného vykonávání umělecké praxe a úspěšné složení přijímací zkoušky. V případě uchazečů z jiných škol si fakulta vyhrazuje možnost dalších doplňujících požadavků, prověřujících úroveň uchazeče v předmětech, jimiž se liší studijní plány HAMU a příslušné školy, z níž uchazeč přichází.

Požadavky při přijímacích zkouškách do magisterského studijního programu jednotlivých oborů na Katedře klávesových nástrojů.

Klavír

Kandidáti si pro přijímací zkoušku připraví dramaturgicky vyvážený recital v trvání 70-75 minut. Recital musí obsahovat jedno z níže uvedených význačných děl romantické klavírní literatury:

F. Chopin: Sonáta b moll, op. 35
F. Chopin: Sonáta h moll, op. 58
R. Schumann: Sonáta fis moll, op. 11
R. Schumann: Sonáta g moll, op. 22
R. Schumann: Fantasie, op. 17
F. Liszt: Sonáta h moll
J. Brahms: Sonáta f moll, op. 5
M. P. Musorgskij: Obrázky z výstavy

Kandidáti budou hrát v pořadí, které si před začátkem zkoušky vylosují.

Varhany

Připravený program o celkovém rozsahu 80-90 minut obsahuje:

- jednu skladbu nebo cyklus skladeb 17. stol.
- jedno závažné dílo J. S. Bacha
- jednu triovou sonátu J. S. Bacha
- dvě velké romantické skladby různých autorů
- jednu závažnou soudobou skladbu

Cembalo

Připravený program o celkovém rozsahu 75-80 minut obsahuje:

- jednu volnou formu - Itálie 17. století
- dvě virtuózní sonáty (D. Scarlatti nebo A. Soler)
- francouzští clavecinisté:
a) prélude non mesure nebo Tombeau (L. Couperin, D´ Angelbert, J. Froberger) 
b) výběr ze suit do cca 10 minut, nebo ciaconna, passacaglia
- velká forma J. S. Bacha, (Anglické suity, Partity, Toccaty, Fantazie a fugy)
- sonátová forma 18. století (C. Ph. E. Bach, W. Fr. Bach nebo J. Benda, J. A. Štěpán)
- barokní koncert pro cembalo a orchestr nebo velká instrumentální sonáta s obligátním cembalem

________________________________________________________________________________________

Doktorské studium

Zájemci jsou přijímáni konkursem, který vypisuje děkan fakulty. Podmínkou přijetí je ukončené magisterské studium v příslušném (popř. příbuzném) oboru.

Obor: Interpretace a teorie interpretace

Vstupní požadavky:

Doktorské studium oboru Interpretace a teorie interpretace je určeno absolventům jednotlivých interpretačních umění v rámci skupiny oborů hudební umění - interpretace, kteří vyhoví náročným podmínkám konkursu.

Uchazeč je povinen k přihlášce ke konkursu přiložit projekt zamýšlené disertační práce.

Součástí konkursu je předvedení interpretačního výkonu, pohovor a prověrka:

a) orientace v metodologické problematice současné muzikologie
b) znalostí z teorie a dějin hudby
c) znalostí širších i užších souvislostí zamýšlené disertační práce
d) znalostí dvou světových jazyků

Charakteristika oboru, cíl studia:

Prezentace uměleckého hudebně interpretačního projektu a vypracování samostatné muzikologické práce, zaměřené na závažné problémy interpretačního oboru a přinášející nové poznatky a podněty pro jeho rozvoj. Muzikologická práce, koncipovaná z aspektu hudebně teoretického, estetického nebo historického, souvisí s uměleckou složkou projektu a zabývá se problémy, které budou přínosné z hlediska prohloubení znalostí o interpretaci, tj. kvalitativně zlepší úroveň poznání hudebně interpretační praxe.

Doktorská disertační práce:

Disertační prací je realizace závažného hudebně interpretačního projektu.

Nedílnou součástí disertační práce je samostatná obsažná písemná teoretická reflexe vlastního oboru ve vztahu k uměleckému tématu disertace se všemi náležitostmi muzikologické práce. Písemná muzikologická práce je koncipována problémově a je zaměřena k dosud neřešeným otázkám oborů interpretačního umění. Očekává se osobitý pohled autora, komentující jeho osobní tvůrčí umělecký přístup, uplatněné interpretační postupy, nové pohledy na otázky interpretačního pojetí klasické i soudobé hudby, i zobecňující závěry i podněty k dalšímu rozvoji oboru. Požadovaný rozsah písemné práce je min. 80 stran textu včetně možných notových příkladů, přehledů, grafů apod.

Projekt zamýšlené disertační práce, zahrnující praktickou i teoretickou část uchazečova záměru, přikládá uchazeč o doktorské studium k přihlášce ke konkursu. V rámci teoretické části projektu uchazeč mj. uvede:

  • dosavadní stav poznání problematiky s event. uvedením klíčových spisů jako východiska pro vlastní bádání,

  • co možná nejkonkrétnější specifikaci předmětu výzkumu,

  • předpokládané metody výzkumu,

  • předpokládaný cíl výzkumu,

  • předpokládané dílčí výstupy.

Stupeň závažnosti uchazečova záměru posuzuje Oborová rada. V její kompetenci je možnost doplnění, rozšíření nebo jiné úpravy či změny projektu.

Akce dokumentů