Obor studia

 


Studijní obor HUDEBNÍ TEORIE

 


CHARAKTERISTIKA OBORU

Katedra připravuje studenty k využití vědecké hudební teorie v odborné pedagogické, redakční, publicistické či dramaturgické činnosti, také však i do sféry samostatného vědeckého výzkumu a odborných expertíz. Základem je hlubší poznání jednotlivých hudebně-teoretických disciplín (hudební nauka, kontrapunkt, harmonie, hudební formy, tektonika), jejich vývoje, vzájemných vztahů a aktuálních názorových proudů. Do studijních plánů jsou však též zapojeny přesahy do akustiky a psychoakustiky, organologie, etnomuzikologie, hudební psychologie a estetiky. Jsou však reflektovány též méně obvyklé interdisciplinární vztahy. Důraz je kladen na rovnováhu teoretických studií a jejich aplikace do praxe. Katedra realizuje bakalářský, magisterský i nejvyšší, doktorandský stupeň vysokoškolského vzdělání.

STRUKTURA A NÁPLŇ STUDIA

Studium bakalářské a navazující magisterské

Prakticky orientovaná muzikologická disciplína s úzkým vztahem k problematice hudební skladby a interpretace, se zvláštním zřetelem zejména k technologickým aspektům tvorby. Vlastní hlavní předmět studia (hudební teorie) je pojat jako přednáška o vyšší hudebně teoretické problematice a je rozčleněn ve čtyři základní tématické okruhy: úvod do hudební teorie, dějiny hudebně teoretických systémů evropské hudby, významné osobnosti české hudební teorie a jejich dílo, systematika hudební teorie. Přednáška je doplněna dalšími specializovanými předměty (teorie interpretace a seminář interpretačních analýz, etnomusikologie, základy hudební akustiky aj.), společně s ostatními studenty se posluchači oboru hudební teorie zúčastňují výuky dějin hudby, hudební estetiky, dějin umění a cizích jazyků. Praktickou součástí studia je povinná hra na klávesový nástroj a cvičení v základech kompoziční techniky.

Studium bakalářského i magisterského stupně je zakončeno sepsáním a obhájením diplomové práce z oboru hudební teorie s možným zaměřením na obecnou hudební teorii, teorii skladby nebo teorii interpretace. Absolvent bakalářského studia je vybaven širokou znalostí hudebně teoretické systematiky ve všech klasických i moderních disciplínách hudební teorie s možností užití v oblasti muzikologické, publicistické, popularizační atd. Absolvent magisterského studia hudební teorie může zastávat např. profesi samostatného badatele v hudební teorii, popř. profesi pedagogickou či hudebně kritickou.

Hudební teorie jako samostatný studijní obor existovala na AMU mezi léty 1946 až 1948, kdy byla zrušena. V roce 1968 zřídila hudební a taneční fakulta postgraduální studium, které vedl Prof. Karel Janeček a po něm Prof. Karel Risinger. Zejména jeho zásluhou bylo znovu uvedeno v život i studium hudební teorie jako hlavního oboru. V současné době pečuje o další rozvoj tohoto oboru na hudební fakultě Prof. Vladimír Tichý a Doc. Miloš Hons společně s dalšími pedagogy katedry teorie a dějin hudby.

Důležitou součástí studia hudební teorie je společný seminář hudební teorie, tvůrčí dílna všech studentů oboru a také pedagogů katedry. Zde se přednášejí a předkládají k diskusi samostatné tvůrčí výsledky studentů hudební teorie, jednotlivé vědecké příspěvky, problémy a témata sem přinášejí a studentům i kolegům předkládají také učitelé. Posluchači se tu učí zásadám vědecké diskuse, oponentury a obhajoby, popřípadě i týmové vědecké práce.

Nejlepší absolventi oboru se mohou ucházet o studium v doktorském studijním programu. Na tomto stupni se předpokládá a očekává vyhraněně individuální a osobitý přístup k problematice a výrazný přínos pokud jde o nové vědecké poznatky v oboru hudební teorie i jejich veřejnou prezentaci v podobě publikačních výstupů, pedagogické aplikace apod.

 

PROFIL ABSOLVENTA

Absolvent bakalářského studia je připraven samostatně působit jako výzkumný pracovník, specializovaný pedagog, odborný redaktor, překladatel nebo kritik a dramaturg, s nejrůznějšími přesahy i mimo úzce vymezené pole hudební teorie. Zvládá prakticky základní metody hudební analýzy, které aplikuje v rámci relevantních teoretických, estetických i interpretačních kontextů. Je obeznámen s historickým vývojem hlavních hudebně-teoretických disciplín a významnými teoretickými systémy. Je schopen samostatně vypracovat odborný i popularizační text požadované formy a rozsahu, osvojil si hlavní postupy a etiku publikačního procesu. Opírá se ve stejné míře o teorii jako o vlastní zkušenost s poslechem a partiturou. Po obhajobě bakalářské práce a složení státní bakalářské zkoušky má absolvent právo užívat titul bakalář umění - BcA.

Magisterské studium je určeno vynikajícím studentům -  absolventům bakalářského stupně. Absolvent magisterského studia je schopen tvůrčích přístupů a inovace na poli jak vědeckém, tak pedagogickém. Kriticky zkoumá existující teoretické systémy, terminologii, hranice disciplín a oborů. Je schopen samostatně vypracovat delší odbornou studii, v níž argumentuje jak v rovině teoretické, tak empiricky, rozborem konkrétních skladeb. Orientuje se v současných hudebně-teoretických směrech, vymezuje si vlastní pole bádání. Studium je ukončeno obhajobou teoretické práce. Absolvent má právo používat titul magistr umění - MgA.

Studijní plány

 


 

Akce dokumentů