Oddělení klavírní spolupráce

 

Vedoucí:  odb. as. Miroslav Sekera

 

Oddělení klavírní spolupráce vzniklo na Hudební fakultě AMU počátkem šedesátých let pod názvem "Kabinet klavírní praxe a klavírního doprovodu". Vedoucím profesorem byl tehdy význačný český klavírista Prof. Jiří Hubička. Od roku 1966 do 1983 byla činnost oddělení přenesena na jednotlivé katedry fakulty. Ukázalo se však, že problematika klavírního doprovodu, klavírní korepetice a obligátního klavíru je natolik samostatná, že bylo toto oddělení v roce 1983 opět ustaveno - tehdy pod názvem "Kabinet klavírní spolupráce". Vedoucí pedagožkou se tehdy stala známá česká klavíristka, specialistka na klavírní doprovod, Doc. Eva Glancová. Dnešní podobu "Oddělení klavírní spolupráce" dostalo v roce 1991, kdy bylo ustanoveno jako samostatná uměleckopedagogická složka Hudební fakulty AMU. V oddělení jsou organizačně sdruženi klavíristé pusobící na jednotlivých katedrách - konkrétně v oborech instrumentálních (klávesové, smyčcové a dechové nástroje), v oboru pěveckém, v oboru dirigování, v oborech tanečních a pedagogové klavírní praxe.

 

Na Oddělení klavírní spolupráce dnes působí:

Doc. Katarína BACHMANNOVÁ

Doc. Stanislav BOGUNIA

Doc. Ludmila ČERMÁKOVÁ

Doc. Irena ČERNÁ

odb. as. Martin FILA

odb.as.Stanislav Gallin

odb.as.Marcel Javorček

odb.as.Halka Klánská

doc.Věra Langerová

odb.as. Václav Mácha

odb.as.Jarmila Panochová

odb.as.Miroslav Sekera

Prof. Marie Düsserová

Prof. Jaroslav Šaroun

odb.as.Tomáš Víšek

odb.as. Alice Voborská

Doc.Ladislava Vondráčková

 

 

 

Klavírní spolupráce v oborech instrumentálních.

Klavírní spolupráce má dvojí poslání: 1. korepeticí pomáhat student;m k plnému zvládnutí skladeb při jejich studiu, 2. se studenty veřejně provádět skladby (nastudované v rámci učebního plánu) na koncertech hudební fakulty, na interpretačních seminářích, interpretačních soutěžích, postupových a závěrečných zkouškách apod. Studium skladeb probíhá (po zvládnutí hlavních problémů sólového partu) jednak u profesora hlavního oboru ve spolupráci s klavíristou a jednak na zkouškách samostatných.

Klavírní spolupráce v oboru pěveckém - tzv. sólová korepetice

Poslání je do značné míry obdobné jako u instrumentálních oborů, avšak vzhledem ke specifičnosti operní a písňové výuky jsou požadavky na pedagogy klavírní spolupráce v pěveckém oboru poněkud odlišné. Je kladen větší důraz na technický nácvik příslušného pěveckého partu bez přítomnosti pedagoga hlavního oboru a ve větší míře je vyžadována hra z listu při skupinových předmětech herecké praxe a v praxi Operní režie a Operního studia. Specifickou povinností je hra klavírních výtahu oper a kantát.

Klavírní spolupráce v oboru dirigování

V oboru dirigování nahrazuje klavírní spolupráce aktivní práci studenta s orchestrem nebo jinými ansámbly. Pedagog klavírní spolupráce hraje z partitury, eventuálně z klavírního výtahu, rozsáhlé symfonické a jiné orchestrální skladby.

Klavírní spolupráce v oborech tanečních

Náplň práce je velmi různorodá a obsahuje: 1. improvizaci ve všech typech tanců (klasický, novodobý, historický, lidový, moderní); 2. hru z not jednotlivých čísel baletu všech stylových období včetně hry z partitur; 3. hru podle jednohlasého zápisu (přímá harmonizace melodie) se všemi stylovými charakteristikami; 4. vyhledávání vhodného hudebního materiálu, případně realizaci magnetofonových nahrávek pro repetitorské potřeby. Klavíristé, působící v tanečních oborech, byli organizačně převedení pod katedru tance.

Klavírní praxe (obligátní klavír)

Poskytuje nezbytnou klavírní průpravu v rozsahu potřebném pro příslušný studijní obor - pro hru partitur (skladba, dirigování, operní režie), pro předvedení vlastních skladeb (skladba), pro schopnost zvládnout klavírní doprovod studijni i interpretačni /činnost studijní, pedagogická či korepetitorská/ - (skladba, dirigování, operní režie, zpěv), - prohlubování hudebnosti a poznávání interpretační problematiky (zvuková tvorba, hudební management); schopnost spolehlivé orientace v hudebním textu (hudební teorie, hudební režie, zvuková tvorba). Vedle této základní náplně umožňuje předmět klavírní praxe zájemcum z řad studentů studium klavíru na vyšší úrovni, srovnatelné s výukou klavíru jako hlavního oboru na konzervatořích (zejména varhaníci a cembalisté).

Z významných osobností, které v oddělení klavírní spolupráce na Hudební fakultě AMU působily, jmenujme alespoň Prof. Alfreda Holečka, Prof. Josefa Hálu, Doc. Zorku Zichovou, Doc. Evu Glancovou a Prof. Jiřího Hubičku. Všichni tito mistři svého oboru svojí prací postupně vytvořili dnešní profil oddělení.

Akce dokumentů