Jak citovat

Citace - záznam s údaji, které popisují použitý dokument (údaje v citaci jsou dané, mají svoji určitou formu a pořadí - viz Citační styly)

př.: TAYLOR, Ronald. Robert Schumann. London: Granada, 1982.

Odkaz - označení místa v textu, kde autor použil jiný informační pramen

př.: … na základě nejnovějších výzkumů chování studentů středních škol [Novák, 2011] se vypracovala koncepce …

Seznam literatury - soupis všech citací, které jsme použili ve své práci

Přímá citace (citát) - část textu převzatá doslova, pro odlišení od textu vlastního se citát píše kurzívou (nebo jiným typem písma) a dává se do uvozovek, následuje odkaz na původní pramen

Přímé citace by se měly používat ve vlastní práci co nejméně, lepší je parafrázovat.

Parafráze - stručné shrnutí původního textu vlastními slovy, následuje odkaz na původní pramen

Příklady

Citace monografie

l  PŘÍJMENÍ, Jméno autora/autorů (Primární odpovědnost). Název knihy : podnázev. Místo vydání, (nebo :) Název nakladatelství, rok vydání. ISBN.

l  BRODSKÁ, Božena. Dějiny baletu v Čechách a na Moravě do roku 1945. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2006. ISBN 80-7331-047-3.

Citace článku v časopise

l  Autor. Název článku: podnázev článku. Název: podnázev seriálu. Rok vydání, svazek/ročník, číslo, rozsah stran. Standardní číslo (ISSN).

l  GIURCHESCU, Anca. Mezi rituálem a festivalem: Na příkladu vlčnovské jízdy králů. Národopisná revue. 2013, 23, č. 1, s. 42-46. ISSN 0862-8351.

Citace článku v online časopise

l  PŘÍJMENÍ, Jméno autora. Název článku. Název seriálu [druh média]. Datum vydání, ročník, číslo, datum poslední revize [citováno dne]. Přístup ke zdroji: <URL adresa>. Standardní číslo.

l  BARTOŠ, Josef. L / One of the Seven: Nezvladatelná touha ženy. Tanečníaktuality.cz [online]. 2016, roč.10, [cit. 2016-03-22]. Dostupné z: http://www.tanecniaktuality.cz/l-one-of-the-seven-nezvladatelna-touha-zeny/

Citace příspěvku ve sborníku

l  STAVĚLOVÁ, Daniela. Koncept národního tance: obkročák, polka, sousedská. In: Stavělová, Daniela – Traxler, Jiří – Vejvoda, Zdeněk (eds.): Prostředí tance: Hranice identity a jejich překračování. Praha: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu 2008, s. 157-185. ISBN 978-80-7068-227-2

 

 

    Akce dokumentů