Základní informace k vysokoškolským kvalifikačním pracím na AMU

Základní informace k vysokoškolským kvalifikačním pracím na AMU

 • Od 1. ledna 2006 ukládá novela vysokoškolského zákona, mj. všem vysokým školám povinnost zpřístupňovat bakalářské, diplomové, disertační příp. i další vysokoškolské kvalifikační práce (dále jen VŠKP) prostřednictvím databáze. (§ 47b)
 • V návaznosti na novelu zákona platí na AMU vnitřní předpis o způsobu zveřejňování VŠKP -  Výnos rektora č. 2/2006 , který obecně stanovuje podmínky a způsob tohoto zveřejňování.
 • Aby bylo možné splnit zákonnou povinnost, musí škola zorganizovat také sběr potřebných údajů. Metodika jednotné formální struktury a úpravy, sběru popisných údajů, jakož i odevzdávání, zpřístupňování a archivaci prací se řídí Výnosem rektora č. 4/2009
 • Tvorba a úprava textových prací se řídí Výnosem rektora č. 4/2006 s přílohou Vzory.
 • V souladu se zákonem č. 216/2006 Sb. v platném znění, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) se s autory za účelem zpřístupnění VŠKP uzavírají na AMU písemně licenční smlouvy.
 • Licenční smlouva se uzavírá mezi Akademií múzických umění v Praze zastoupenou příslušným děkanem jako nabyvatelem licence a autorem práce.
 • Údaje pro evidenci o všech typech VŠKP včetně údajů pro licenční smlouvu se sbírají prostřednictvím Studijního informačního systému (KOS), ze kterého se smlouva též tiskne. Další informace jsou v Návodu na vyplnění licenční smlouvy -  viz Návod.
 • Pokyn k zahájení vyplňování údajů vydává příslušné studijní oddělení fakult.
 • V případě, že autor nesouhlasí s poskytnutím licence na zveřejnění práce, musí být tato skutečnost autorem písemně v licenční smlouvě vyjádřena.
 • Povinně se vyplňují také údaje o praktické /umělecké části práce nebo výkonu. V systému KOS jsou proto připraveny příslušné formuláře ke každému typu práce.
 • Odevzdávané elektronické verze vytvářejte v doporučených formátech.
 • V elektronické podobě bude AMU zpřístupňovat všechny obhájené práce (a to v souladu s autorem podepsanou licenční smlouvou) v digitálním repozitáři AMU v systému DSpace.
 • V souladu s poslední novelou autorského zákona budou také všechny tištěné práce zájemcům dostupné prezenčně v příslušných fakultních knihovnách AMU.
Akce dokumentů