Podpora mezinárodních aktivit studentů HAMU

 

Mezinárodní aktivity – praktické informace pro studenty

Škola finančně podporuje zahraniční aktivity studentů – studijní pobyty a stáže v rámci Erasmu+, jiné stáže, semináře, workshopy, kurzy, soutěže v Evropě i v zemích mimo EU.

Základní zdroje finanční podpory zahraničních aktivit:

Program Erasmus+

Program mezinárodní spolupráce (dříve zvaný Freemover)

Nadace HAMU

 

Příspěvek školy na jakoukoliv zahraniční aktivitu nepokryje veškeré náklady na studium nebo pobyt v zahraničí, je třeba počítat s tím, že zahraniční aktivita bude nákladná.

Od studentů se předpokládá samostatnost při výběru školy či instituce pro studium a stáž – HAMU poradí, ale nemůže vyhledávat sama.

Kritérium podpory všech mobilit je prospěch. Studenti s prospěchem v hlavním oboru ohodnoceným horším stupněm než B a studenti s problémy v docházce, studiu atd. zpravidla k delšímu výjezdu do zahraničí škola nedoporučuje.

Zahraniční aktivity schvaluje vždy pedagog hlavního oboru a vedoucí katedry. Přihlášky na Erasmus a delší pobyty schvaluje také zahraniční oddělení a vedení HAMU.

Ideálním zdrojem informací pro zájemce o studium či stáž v zahraničí jsou studenti, kteří vyjeli v minulosti v rámci Erasmu či jiných programů na studium či stáže v zahraničí a mohou kolegům poskytnout praktické rady i informace ohledně studia či stáže.

Předpokladem studia či stáže na zahraniční instituci je jazyková výbava. Jazyk studia je uveden v seznamu škol, se kterými spolupracujeme (viz www.hamu.cz). U každé nové školy nebo instituce je třeba ověřit, jaký jazyk studia se vyžaduje.  Žádná jazyková zkouška před výjezdem není požadována, nicméně pokud by student byl přijat a přijímající škola by si stěžovala, že není schopen studovat z důvodů jazykových, student se musí vrátit a musí vrátit i příspěvek.

 

 

 

I. Erasmus+   - obecná informace

Studijní pobyty: 3 - 12 měsíců v každém stupni VŠ studia (BcA., MgA, Ph.D.)

Pracovní stáže: 2 - 12 měsíců v každém stupni VŠ studia (BcA., MgA, Ph.D.)

Uvedená doba studia je realizovatelná pouze teoreticky, škola vysílá studenty v rámci svých možností a přidělených finančních prostředků. Předchozí účast v programu Erasmus (např. na jiné škole) se započítává do možné celkové doby studia.
Délka studijního pobytu je zpravidla semestr či akademický rok. Studenti koncových ročníků jsou zpravidla vysílaní jen na zimní semestr (3. BcA a 2. MgA).

Studijní stáže – sami studenti si vyhledají instituci (škola, divadlo, orchestr, institut, studio, knihovna) a domluví stáž včetně náplně práce.

Studium či stáž v rámci Erasmu nemůže být důvodem rozložení či přerušení studia.

Finanční měsíční podpora studia a stáže se poskytuje v EUR – dle zemí ve 3 kategoriích (viz www.hamu.cz).

Informace o školách a institucích, kde se realizují studijní pobyty a stáže, lze nalézt na stránkách HAMU – mezinárodní oddělení (seznam škol, se kterými máme uzavřeny bilaterální smlouvy). Studenti si mohou vyhledat i jinou školu, HAMU s ní pak v případě přijetí studenta uzavře příslušnou bilaterální smlouvu. Stáže si student vyhledává podle svého zaměření. Sám osloví instituci a v případě dohody předá zahraničnímu oddělení HAMU příslušné informace.

Postup přihlašování

Výběr školy

Student si na internetu nastuduje, co která škola nabízí, případně vyslechne doporučení pedagogů a kolegů, nebo si vybere pedagoga, se kterým např. dříve spolupracoval a chtěl by u něho studovat, podívá se, zda je daná škola zapojena do programu Erasmus+ a zda se studijní plány (v případě studijního pobytu) shodují či podobají studijním plánům HAMU). Na stránkách zahraniční školy, o kterou má student zájem, lze nalézt informace o tom, co je třeba přiložit k přihlášce, jaký je termín pro podávání přihlášek atd. Některé školy vyžadují osobní návštěvu studenta.

Každý student si může podat max. přihlášky na 3 školy. Nedoporučuje se podávat si všechny 3 přihlášky na nejžádanější školy (Vídeň, Berlín, Paříž, Londýn), protože je malá šance, že by na tyto školy bylo přijato z HAMU více studentů než 1-2.

Studium nebo stáž by měly být v souladu se studijnímu plány či obsahem studia na HAMU. Student si pečlivě projde studijní plány zahraniční školy v programu, který by chtěl studovat, měly by se víceméně shodovat s plány HAMU příslušného programu.

Přihlašování a komunikace se zahraničními školami probíhá prostřednictvím zahraničního oddělení HAMU, v některých případech elektronicky přímo s danou školou.

Zájemce o stáž se podívá a sám si domluví stáž v instituci, která ho zajímá či doplňuje jeho studijní program, a podává si přihlášku též prostřednictvím zahraničního oddělení.

Přihláška do školního kola

Studenti podávají přihlášky do školního kola na studijní pobyt a stáž na následující akademický rok zpravidla v polovině roku předcházejícího.  Poté proběhne školní kolo (přihlášky posuzuje studijní a zahraniční oddělení a vedení HAMU). Zahraniční oddělení vyhlásí na webu a nástěnkách výsledky školního kola do konce ledna pro následující akademický rok.

Přihlašování na zahraniční školy

Od února do května se prostřednictvím zahraničního oddělení zasílají přihlášky na partnerské školy. Přihlášky se posílají poštou nebo online.

Po přijetí

Student si před odjezdem sestavuje studijní plán, podepisuje studijní smlouvu, finanční dohodu, a na HAMU se domluví s pedagogy, jejichž předměty si musí splnit a nebude je moci fyzicky absolvovat, jakým způsobem docházku nahradí (př. dějiny hudby – mimořádná seminární práce, prezentace projektu atd.).

Student si musí sjednat pojištění na dobu pobytu v zahraničí.

Před zahájením pobytu student absolvuje online jazykový test, který nemá vliv na jeho vyslání. Testuje pouze jazykové vybavení studenta před odjezdem a po absolvování výjezdu.

Během studia v zahraničí

Student si dohodne na zahraniční škole studijní plán. Pokud se liší od plánu, se kterým odjížděl (škola některý předmět neotvírá, nebo je už obsazen atd.), nahlásí změnu jak koordinátorovi zahr. školy, tak zahr. oddělení HAMU. Student řádně studuje. Pokud se na zahraniční škole vyskytnou potíže (např. student nedostává dostatek indiv. hodin dle stud. plánu), nahlásí to neprodleně zahr. oddělení HAMU. Student nemůže na zahraniční školu pouze dojíždět na individuální hodiny s pedagogem hlavního oboru, předpokládá se jeho plné zapojení do studia. Některé školy vyžadují, aby si studenti zajistili ubytování a místní jízdné (např. některé německé školy).

Při návratu

Student si nechá potvrdit dobu pobytu a tzv. transcript of records – doklad o absolvovaných předmětech, který musí být v souladu se schváleným studijním plánem. Doklady předá zahr. oddělení HAMU. Neprodleně vyplní online závěrečnou zprávu o svém pobytu v zahraničí a závěrečný online jazykový test.

 

II. Program mezinárodní spolupráce (dříve Freemover)

Program slouží k podpoře kratších zahraničních aktivit studentů (stáže, semináře, workshopy, kurzy, soutěže) nebo k podpoře delších pobytů v zahraničí v zemích mimo EU. Studenti podávají žádost o příspěvek z programu mezinárodní spolupráce v lednu na následující akademický rok (na kratší akce i v průběhu roku) se souhlasem pedagoga hlavního oboru a vedoucího katedry na zahr. oddělení, přihlášky jsou posouzeny zahraničním oddělením a příslušným proděkanem a prorektorem. Výše příspěvku je posouzena a schválena na základě předloženého předběžného rozpočtu. Příspěvek (v Kč) pokrývá jen část nákladů na aktivitu. Student uzavírá před odjezdem finanční dohodu a po příjezdu předkládá závěrečnou zprávu.

 

III. Nadace HAMU

Nadace HAMU podporuje zahraniční aktivity studentů menšího rozsahu a rozpočtu (kurzy, soutěže, semináře). Příspěvek (v Kč) se pohybuje zpravidla ve výši 1.000 -3.000,- Kč podle předloženého předpokládaného rozpočtu nebo reálných nákladů studenta. Příspěvek se výjimečně vztahuje i na některé soutěže mezinárodního charakteru, které se konají v ČR (Pražské jaro, Mezinárodní interpretační soutěž Brno a Mezinárodní soutěž A. Dvořáka v Karlových Varech).

Průběžně podávané žádosti studentů, schválené pedagogem hlavního oboru a vedoucím katedry, podané na zahr. oddělení, posuzuje a schvaluje zahraniční oddělení a příslušný proděkan. Správní rada Nadace HAMU je jednou ročně informována o poskytnutých příspěvcích.

 

 

Akce dokumentů