Statut Nadace HAMU

Úplné znění

Statutu Nadace HAMU

ke dni 3. 12. 2015

Preambule

 

Nadace Hudební fakulty AMU byla zřízena Hudební fakultou AMU v Praze za účelem nabývání finančních prostředků, které by umožnily další materiální, profesní a duchovní rozvoj fakulty, podpořily snahu jejích studentů o vzdělávání doma i v zahraničí a přispěly k realizaci aktivit s těmito cíli souvisejícími.

Nadace Hudební fakulty AMU byla založena podle § 20b občanského zákoníku a vznikla registrací Obvodním úřadem městské části Praha 1 dne 19. 4. 1995 pod reg. číslem P1-450/95. V souladu s § 35 zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, požádala nadace o zápis do nadačního rejstříku na základě rozhodnutí správní rady dne 6. 5. 1998 o změně Statutu nadace.

V souladu s § 3049 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je Nadace Hudební fakulty AMU považována za nadaci vzniklou podle občanského zákoníku. Tento statut plní v souladu s uvedeným ustanovením funkci nadační listiny.

Zakladatel nadace, který se ke dni 16. 10. 2007 přejmenoval na Hudební a taneční fakultu Akademie múzických umění v Praze, rozhodl o přizpůsobení tohoto Statutu Nadace Hudební fakulty AMU občanskému zákoníku a vydává toto jeho úplné znění.

 

 

Čl. 1

Název Nadace

 1. Název nadace zní: Nadace HAMU
  (dále jen „Nadace“)
 2. Název Nadace v překladech:

v jazyce německém: Stiftung der Musik und Tanzfakultät der Akademie der musischen Künste in Prag

v jazyce anglickém: Music and Dance Faculty of Academy of Performing Arts in Prague Foundation

v jazyce francouzském: Fondation de la Faculté de Musique et de Danse de l´École nationale supérieure des arts de Prague

 

 

Čl. 2

Zakladatel Nadace

 

Zakladatelem Nadace je Hudební a taneční fakulta Akademie múzických umění v Praze.

 

Čl. 3

Sídlo Nadace

 

 1. Sídlo Nadace: Malostranské náměstí 13, 118 00 Praha 1.
 2. Nadace působí na území České republiky a k naplnění svých cílů může působit i v zahraničí.

   

  Čl. 4

  Účel Nadace

   

  1. Účelem Nadace je především všestranná podpora uměleckých a vzdělávacích aktivit členů akademické obce Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze (dále jen „Fakulta“) a též aktivit, které s touto činností členů akademické obce souvisejí a jsou v souladu se zájmy fakulty.
  2. Jedná se zejména o finanční podporu určenou:
   1. zajištění konkrétních uměleckých, pedagogických projektů, popř. aktivit s těmito projekty souvisejících,
   2. k zajištění zahraničních a tuzemských studijních pobytů a stáží studentů, popř. pedagogů Fakulty,
   3. ke krytí výdajů spojených s účastí studentů Fakulty v zahraničních a domácích soutěžích,
   4. k zajištění spolupráce Fakulty se zahraničními uměleckými školami srovnatelného zaměření popř. jinými významnými kulturními institucemi,
   5. k zajištění profesionální dokumentace uměleckých výkonů,
   6. k posílení informační a publikační činnosti,
   7. ve zvlášť odůvodněných případech k poskytování půjček a jiných forem finanční pomoci.
  3. Nadace v rámci své činnosti a k dosažení svého účelu spolupracuje s jinými nadacemi, nadačními fondy a dalšími subjekty sledujícími obdobné cíle, a to jak v tuzemsku, tak i v zahraničí.

  Čl. 5

  Majetek Nadace

   

  1. Majetek Nadace tvoří nadační jistina a ostatní majetek Nadace.
  2. Nadační kapitál činí 2 000 000 Kč. Nadační jistina je tvořena finančními prostředky.
  3. O snížení nebo zvýšení nadačního kapitálu rozhoduje správní rada po předchozím souhlasu revizora.
  4. Veškerý majetek Nadace slouží výhradně k plnění poslání Nadace a je spravován s péčí dobrého hospodáře. Nadace zveřejňuje ve výroční zprávě použití prostředků a hospodaření Nadace.

   

   

  Čl. 6

  Nadační příspěvky

   

  1. Nadačním příspěvkem se rozumí vše, co je Nadací v souladu s tímto statutem poskytnuto třetí osobě k účelu, pro který byla Nadace zřízena.
  2. Nadační příspěvky jsou poskytovány na základě rozhodnutí správní rady Nadace. O poskytnutí nadačních příspěvků studentům Fakulty do výše 10 000 Kč rozhoduje výkonný manažer Nadace.
  3. Nadační příspěvek může být poskytnut na základě písemné žádosti, která musí být žadatelem zpracována a doložena v souladu s podmínkami stanovenými správní radou Nadace.
  4. Nadační příspěvek se poskytuje bankovním převodem na účet příjemce.
  5. Nadační příspěvek poskytnutý Nadací je jeho příjemce povinen použít ke stanovenému účelu a v souladu s podmínkami stanovenými Nadací. Použití nadačního příspěvku je příjemce povinen na požádání Nadace doložit; jinak je příjemce povinen nadační příspěvek vrátit, a to ve lhůtě stanovené Nadací.
  6. Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok.
  7. Nadační příspěvek nelze poskytnout osobě, která je členem orgánu Nadace nebo která je zaměstnancem Nadace, ani osobám jim blízkým. Nadační příspěvek nelze poskytnout zakladateli Nadace.

   

  Čl. 7

  Orgány Nadace

  1. Orgány Nadace jsou:
   1. správní rada
   2. revizor
   3. výkonný manažer
   4. tajemník

  Čl. 8

  Správní rada

   

  1. Správní rada je statutárním orgánem Nadace.
  2. Správní radě jako statutárnímu orgánu náleží veškerá působnost, která není tímto statutem nebo zákonem svěřena jiným orgánům Nadace. Do působnosti správní rady náleží:
   1. vydat statut Nadace a rozhodovat o jeho změnách po předchozím souhlasu revizora,
   2. schvalovat rozpočet Nadace a jeho změny,
   3. schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu,
   4. volit a odvolávat členy správní rady a revizora,
   5. rozhodovat o navýšení nadačního kapitálu po předchozím souhlasu revizora,
   6. stanovit odměny za výkon funkce členům správní rady a revizora,
   7. jmenovat a odvolávat výkonného manažera Nadace a stanovit jeho odměnu,
   8. jmenovat a odvolávat tajemníka Nadace a stanovit jeho odměnu.
  3. Správní rada má šest členů. První členy správní rady jmenoval zakladatel, další členy volí sama správní rada.
  4. Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná a není k Nadaci v pracovním poměru.
  5. Funkční období členů správní rady je do roku 2017 tříleté, od roku 2017 pětileté. Opětovné zvolení členem správní rady je možné.
  6. Členové správní rady volí ze svého středu předsedu a místopředsedu. Předseda nebo v jeho zastoupení místopředseda svolává a řídí zasedání správní rady zpravidla 2x ročně. Ze zasedání správní rady se pořizuje zápis, který podepisuje předseda nebo v jeho zastoupení místopředseda.
  7. Správní rada je usnášeníschopná při účasti nadpoloviční většiny všech členů správní rady. Správní rada rozhoduje nadpoloviční většinou jednání se účastnících členů správní rady. Při hlasování je hlasovací právo členů správní rady rovné, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.
  8. Správní rada rozhoduje ve věcech Nadace ve sboru. Toto ustanovení se neuplatní v případě, že je působnost v určených věcech rozdělena mezi jednotlivé členy; v takovém případě rozhoduje člen ve věci určené působnosti samostatně. Rozdělení působnosti však nezbavuje další členy správní rady povinnosti dohlížet, jak jsou záležitosti Nadace spravovány.
  9. Členství ve správní radě zaniká:
   1. uplynutím funkčního období,
   2. ztrátou zákonné způsobilosti pro výkon funkce,
   3. odvoláním správní radou,
   4. odstoupením,
   5. dohodou o ukončení funkce,
   6. smrtí.
  10. Zanikne-li členovi správní rady jeho členství před uplynutím jeho funkčního období, zvolí správní rada na uvolněné místo nového člena, jeho funkční období skončí dnem, ke kterému by skončilo funkční období člena, jehož členství ve správní radě předčasně zaniklo.
  11. Odstoupí-li člen správní rady, zaniká funkce až uplynutím dvou měsíců ode dne doručení písemného sdělení o odstoupení Nadaci nebo uplynutím dvou měsíců ode dne sdělení odstoupení na zasedání správní rady.
  12. V mezidobí mezi zasedáními správní rady může správní rada rozhodovat per rollam. Při rozhodování per rollam zašle předseda správní rady nebo z jeho pokynu jiný člen správní rady členům správní rady materiál, o němž má správní rada rozhodnout včetně návrhu požadovaného rozhodnutí, poštou, faxem nebo elektronickou poštou. Doručení musí být prokazatelné. Člen správní rady zašle své rozhodnutí předsedovi správní rady nebo tomu, kdo návrh rozhodnutí zaslal, ve stanovené lhůtě. Rozhodnutí per rollam je přijato, sdělí-li ve stanovené lhůtě svůj souhlas většina členů správní rady. Na nejbližším zasedání správní rady je předseda správní rady nebo jím pověřený člen správní rady povinen informovat správní radu o všech rozhodnutích přijatých per rollam v mezidobí mezi zasedáními správní rady.
  13. Člen správní rady se může zúčastnit jednání správní rady s využitím technických prostředků, které mu umožní sledovat jednání.
  14. Správní rada jedná jménem Nadace ve všech věcech. Podepisování se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu nadace připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda správní rady společně vždy s jedním členem správní rady.
  15. Členové první správní rady:

  Ivan Štraus

  bytem: Zborovská 68, 150 00 Praha 5

   

  Jan Hora

  bytem: Zdíkovská 136, 150 00 Praha 5

   

  Ludmila Čermáková

  bytem: Křenová 17, 160 00 Praha 6

   

  Pavel Kupka

  bytem: Taussigova 1152, 180 00 Praha 8

   

  František Vajnar

  bytem: Hankova 23, 160 00 Praha 6

   

  Milan Slavický

  bytem: Lukešova 39, 140 00 Praha 4.

   

  Čl. 9

  Revizor

   

  1. Revizor je kontrolním orgánem Nadace.
  2. Revizor:
   1. dohlíží, zda správní rada vykonává působnost podle zákona a ve shodě s tímto statutem,
   2. kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků,
   3. upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění,
   4. kontroluje, jak je vedeno účetnictví a přezkoumává účetní závěrku,
   5. vyjadřuje se k výroční zprávě,
   6. nejméně jedenkrát ročně podává správní radě v písemné formě zprávu o své kontrolní činnosti.
  3. Revizor je oprávněn navrhnout předsedovi správní rady svolání mimořádného zasedání správní rady a zasedání správní rady sám svolat, pokud tak na jeho návrh předseda správní rady neučiní.
  4. Revizor je v souvislosti s výkonem své kontrolní činnosti oprávněn nahlížet do účetních knih a jiných dokladů týkajících se Nadace a požadovat od dalších orgánů Nadace vysvětlení k jednotlivým záležitostem.
  5. Revizor má právo účasti na jednání správní rady a musí mu být uděleno slovo, pokud o to požádá.
  6. Revizorem může být pouze fyzická osoba, která je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná a není k Nadaci v pracovním poměru.
  7. Funkce revizora je neslučitelná s funkcí člena správní rady, likvidátora Nadace, výkonného manažera a tajemníka.
  8. Funkční období revizora je do roku 2017 tříleté, od roku 2017 pětileté. Opětovné zvolení revizorem je možné.
  9. Funkce revizor zaniká:
   1. uplynutím funkčního období,
   2. ztrátou zákonné způsobilosti pro výkon funkce,
   3. odvoláním správní radou,
   4. odstoupením,
   5. dohodou o ukončení funkce,
   6. smrtí.
  10. První revizor:

  Anna Průšová, bytem: Hurbanova 1305/146, 142 00 Praha 4.

   

   

  Čl. 10

  Výkonný manažer Nadace

   

  1. Výkonného manažera jmenuje správní rada. Může tak být učiněno i na určité, předem vymezené časové období.
  2. Výkonný manažer je ze své činnosti odpovědný správní radě, realizuje rozhodnutí správní rady, zajišťuje správu Nadace a řídí činnost tajemníka Nadace.
  3. Výkonný manažer může na základě plné moci udělené správní radou jednat jménem Nadace ve všech otázkách, na které se vztahuje plná moc.
  4. Výkonný manažer se účastní jednání správní rady Nadace s hlasem poradním a má právo požádat předsedu správní rady o mimořádné svolání správní rady.
  5. Způsob odměňování výkonného manažera stanoví správní rada Nadace.
  6. Funkce výkonného manažera zaniká:
   1. uplynutím sjednaného období výkonu funkce výkonného manažera,
   2. ztrátou zákonné způsobilosti pro výkon funkce,
   3. odvoláním správní radou,
   4. odstoupením,
   5. dohodou o ukončení funkce,
   6. smrtí.  Čl. 11

  Tajemník

  1. Tajemníka jmenuje a odvolává správní rada. Funkční období tajemníka je shodně jako funkční období všech funkcionářů pětileté.
  2. Způsob a výši odměňování tajemníka stanoví správní rada. Tajemník je správní radě odpovědný za výkon své funkce.
  3. Tajemník Nadace realizuje svou činnost podle pokynů předsedy správní rady popř. výkonného manažera, je-li tato funkce zřízena, připravuje podklady pro výroční zprávu, odpovídá za administrativní agendu Nadace.

   


  Čl. 12

  Účetnictví a výroční zpráva

   

  1. Nadace vede účetnictví podle zvláštních právních předpisů.
  2. Dosahuje-li nadační kapitál nebo obrat Nadace v uplynulém účetním období výše alespoň 5 000 000 Kč, podléhá účetní závěrka ověření auditorem. Ověření auditorem podléhá účetní závěrka i v případě, rozhoduje-li se podle ní o zvýšení nebo snížení nadačního kapitálu, nebo o přeměně Nadace.
  3. Nadace vypracovává výroční zprávu každoročně do 30. 6. Výroční zpráva obsahuje účetní závěrku a přehled o veškeré činnosti Nadace včetně zhodnocení této činnosti.
  4. Neschválila-li správní rada výroční zprávu, uveřejní Nadace výroční zprávu založením do sbírky listin nejpozději do konce bezprostředně následujícího účetního období a uvede, že výroční zpráva nebyla schválena a z jakých důvodů.
  5. Výroční zpráva se ukládá do sbírky listin rejstříkového soudu.
   Zpřístupněna bude též v sídle Nadace.

  Čl. 13

  Zrušení a likvidace Nadace

  1. Nadace může být zrušena bez likvidace fúzí sloučením s jinou nadací nebo nadačním fondem, kdy je Nadace nástupnickou nadací, nebo s likvidací, a to rozhodnutím soudu z důvodu dle § 377 občanského zákoníku, nebo rozhodnutím správní rady, je-li dosaženo účelu Nadace.
  2. Likvidátor bude při likvidaci postupovat podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Zpeněží likvidační podstatu pouze v rozsahu, který bude nutný k vyrovnání dluhu Nadace.
  3. Při zrušení Nadace s likvidací bude likvidační zůstatek převeden na Hudební a taneční fakultu Akademie múzických umění v Praze.
  4. Nadace zaniká výmazem z nadačního rejstříku.

   


  Čl. 14

  Závěrečná ustanovení

   

  1. Zakladatel může samostatně rozhodovat o změně účelu Nadace. O ostatních změnách tohoto statutu rozhoduje správní rada.
  2. Není-li stanoveno v této nadační listině jinak, řídí se právní vztahy Nadace zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

   

  Datum: V Praze dne 3. 12. 2015

  Akce dokumentů