Hudební teorie

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

Předpoklady přijetí:

1)  zevrubná znalost dějin hudby a hudebně teoretických disciplín: harmonie, kontrapunktu, hudebních forem, nauky o hudebních nástrojích a intonace na úrovni absolutoria konzervatoře.

2)  bezpečná orientace v systematice a terminologii klasické harmonie, schopnost harmonické analýzy zadaného příkladu ze slohové oblasti tonální až rozšířené harmonie, schopnost praktické harmonizace zadané melodie, dovednost ve vypracování číslovaného basu, schopnost kompozice modulující harmonické věty na základě zadání tónin.

3)  praktická znalost kontrapunktických technik polyfonie vokální i instrumentální, schopnost analýzy kontrapunktické věty z hlediska užité kompoziční techniky.

4)  bezpečná orientace v systematice a v terminologii hudebních forem, znalost hudebních forem a žánrů baroka, klasicismu a 19. století, schopnost formové analýzy klasické sonáty

5)  schopnost samostatného tvůrčího myšlení v oboru hudební teorie

6)  orientace v základních dílech české hudební teorie

7)  praktická hra na klávesový nástroj – orientační přehrávka

Talentová zkouška se skládá:

1)  z písemné zkoušky

2)  z ústní zkoušky a pohovoru, v nichž uchazeč prokáže uvedené znalosti a schopnosti

 

MAGISTERSKÉ STUDIUM

 

V případě uchazečů z jiných vysokých škol budou v rámci přijímacího řízení prověřeny všechny znalosti, schopnosti a předpoklady, nutné k zajištění odborné úrovně, srovnatelné s úrovní absolventa bakalářského studia Hudební teorie na HAMU.

Při přijímací zkoušce předloží uchazeč své dosavadní pracovní výsledky v oboru (rozsáhlejší písemné práce, stati, studie, řešící samostatně některý hudebně teoretický problém) a obhájí je v odborné rozpravě. Zároveň předloží a obhájí návrh tématu zamýšlené magisterské práce.

 

Akce dokumentů