Skladba

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

SKLADBA

Předpoklady přijetí: Výrazný kompoziční talent, rozvinuté všeobecné hudební schopnosti, přesvědčivé zvládnutí skladatelské techniky, hluboká znalost hudebně-teoretických disciplín v rozsahu výuky na konzervatoři, všeobecný kulturní přehled.

Praktická zkouška:

1) předložení vlastních skladeb a jejich předvedení hrou na klavír, či na jiný nástroj, event. ze záznamu

2) schopnost analyzovat vlastní i cizí skladby

3) Další součásti zkoušky:

- sluchový test (intervaly, akordy, rytmický a rytmicko-melodický diktát)

- prověření praktické dovednosti a pohotovosti.

 

Uchazeč zvolí dvě zadání ze dvou různých níže uvedených tří okruhů:

A/

- harmonizace dané melodie dle pravidel klasické harmonie (bez použití klavíru)

- vypracování expozice barokní fugy na dané téma (bez použití klavíru)

B/ Vytvoření krátké studie na základě výběru jednoho ze tří různých zadání limitujících rozličné hudební parametry (výběr tónů, intervalů, rytmických délek apod.). Vše bez použití klavíru.

C/ Krátká zvuková kompozice s využitím hudebních technologií vycházející ze zadaného zvukového materiálu (možnosti použití vlastního počítače nebo počítačů katedry s programy ProTools nebo Cubase).

4) hra na klavír - orientační přehrávka (např. dvě skladby různých stylových období podle schopnosti uchazeče)

 

MAGISTERSKÉ STUDIUM

SKLADBA – nově ve dvou studijních specializacích:

1. Klasická kompozice

Požadavky:

a)  Předložení souboru skladeb zkomponovaných v posledních třech letech.

b)  Vypracování krátké studie z historických kompozičních slohů a dodekafonie (řada, quaternion a dodekafonická invence z tohoto materiálu).

c)  Předložení hudebně teoretické studie (cca 20 stran, může to být bakalářská písemná doplňková práce).

Na základě předložených prací může katedra uchazečům udělit dispens z jednotlivých součástí zkoušky.

Přijímací komise povede s adeptem odbornou motivační diskusi v širokém spektru otázek týkajících se kompozičních a hudebně teoretických disciplín.

Konzultace poskytuje MgA. Slavomír Hořínka, Ph.D., slavomir.horinka@hamu.cz

2. Elektroakustická hudba

Požadavky:

1. Předložení souboru skladeb zkomponovaných v posledních třech letech. Může se jednat o kompozice čistě elektronické,
kombinující elektronickou a akustickou složku, či práce čistě akustické vzniklé s různými typy technologické podpory.
2. Vypracování krátké zvukové kompozice (cca 1 minuta) na vlastním počítači, nebo v laboratoři EA hudby katedry skladby
(ProTools, Logic) ze zvukového materiálu, který dostane uchazeč k dispozici. Technické parametry pro práci lze na požádání upřesnit.
3. Předložení hudebně teoretické studie (cca 20 stran, může to být bakalářská písemná doplňková práce).
4. Na základě předložených prací může katedra uchazečům udělit dispens z jednotlivých součástí zkoušky. 
5. Přijímací komise povede s adeptem odbornou motivační diskusi v širokém spektru otázek týkajících se kompozičních
a hudebně teoretických a technologických disciplín.

Konzultace poskytuje doc. Mgr. MgA. Michal Rataj, Ph.D, michal.rataj@hamu.cz

2. Filmová hudba

Požadavky:

1. Předložení souboru skladeb zkomponovaných v posledních třech letech.

Muže se jednat i o kompozice elektronické, kombinující elektronickou a akustickou složku, či práce čistě akustické vzniklé s různými typy technologické podpory.

2. Předložení ukázky vlastní spolupráce na audiovizuálním díle.

3. Vypracování krátké kompozice k dané filmové ukázce (cca 1 minuta, pro všechny uchazeče stejná) formou notového záznamu nebo zvukové realizace v počítači, k níž je možné použít vlastní počítač nebo zařízení katedry skladby. Vypracovanou kompozici budou uchazeči prezentovat buďto z notového záznamu v počítači, nebo provedením na klavír nebo jiný vlastní nástroj, v případě zvukové realizace z výsledného zvukového souboru.

Na katedře skladby jsou k dispozici tři počítače PC s notačními programy Finale a Sibelius a dva počítače MAC (Pro Tools, Cubase, Logic, knihovna Native Instruments, základní zvuková banka). Doporučujeme technickou konzultaci před přijímacími zkouškami.

4. Předložení hudebně teoretické studie (cca 20 stran, může to být bakalářská písemná práce).

5. Přijímací komise povede s adeptem odbornou motivační diskusi v širokém spektru otázek týkajících se kompozičních a hudebně teoretických a technologických disciplín.

 

Konzultace poskytuje Mgr. Zbyněk Matějů, zbynek.mateju@hamu.cz

Akce dokumentů