Řízení ke jmenování profesorem


Řízení ke jmenování profesorem

 

1.  Základní informace

 

Řízení ke jmenování profesorem je upraveno Zákonem 111/1998 Sb., o vysokých školách a Výnosem rektora AMU č. č. 3/ 2015 o habilitačních řízeních a řízeních ke jmenování profesorem na Akademii múzických umění v Praze (AMU).

 

2.  Seznam požadovaných dokladů

 

Při zahájení řízení ke jmenování profesorem uchazeč předkládá:

 

 

  • návrh na zahájení řízení ke jmenování profesorem adresovaný děkanovi fakulty s uvedením oboru
  • dvě písemná stanoviska profesorů téhož nebo příbuzného oboru
  • kopie diplomu o absolvování vysoké školy a dalších diplomů (např. Ph.D.) a kopii dokladu o habilitaci
  • strukturovaný životopis
  • přehled odborné, umělecké, publikační činnosti
  • přehled pedagogické činnosti, zejména vysokoškolské
  • přehled zahraničního studia nebo stáží
Akce dokumentů