Výběrové řízení na pozici vedoucího katedry s povinností výuky v oboru HUDEBNÍ TEORIE s datem nástupu 1. října 2017

Děkan Hudební a taneční fakulty AMU

vypisuje výběrové řízení

na pozici vedoucího katedry s povinností výuky

v oboru

HUDEBNÍ TEORIE

s datem nástupu 1. října 2017

Požadavky:

Vysokoškolské vzdělání v oboru hudební teorie, či hudební věda

Dosažená vědecká, či pedagogická hodnost Ph.D., doc., nebo prof.

Praxe v oboru doložená přehledem vědecké a publikační činnosti - monografie, odborné studie v recenzovaných časopisech, případně články ve sbornících atd. Pedagogická praxe v oboru – škola/název předmětu/ úroveň výuky

Odborná znalost anglického jazyka

 

Přihlášky doplněné strukturovaným životopisem, doklady o vzdělání, přehledem odborné a pedagogické činnosti zašlete nejpozději do 14. 8. 2017 na adresu Hudební a taneční fakulta Akademie múzických umění v Praze, děkanát, 118 00 Praha 1, Malostranské nám. 13.

Výběrové řízení bude zahrnovat rozpravu o vědeckých a pedagogických otázkách oboru. Uchazeč musí prokázat znalost hudebně - teoretické literatury v následujících oblastech:

1) formotvorné principy

2) vertikální a horizontální dimenze v hudební struktuře a vnitřní strukturně funkční vztahy

3) hudebně - teoretické systémy historické i novodobé

 

V rámci pohovoru proběhne rozprava nad znalostí a zkušenostmi s vedením vědecko – výzkumných projektů, grantového financování projektů a vizí budoucnosti Katedry hudební teorie.

Platové /mzdové/ zařazení dle vnitřního předpisu AMU.

Rozsah úvazku: 1,0

Výběrové řízení proběhne v 1. polovině září 2017

 

V Praze dne 14. července 2017

MgA. Irvin Venyš, Ph.D.

proděkan HAMU

Akce dokumentů